Ái Hữu Gia Đ́nh Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại

 vừa nhận được tin buồn:

Cụ bà : Lê Nhật San

nhũ danh : Nguyễn Thị Thiều

Pháp danh : Diệu Tính

sanh quán An Thụy- Hải Pḥng

Đă tạ thế tại Raleigh, N. Carolina. USA

vào ngày 7 tháng 11 năm 2008

Hưởng thọ 88 tuổi.

Là thân mẫu của các Trưởng Lê Thị Tuyết, Lê Ngọc Hồ, Lê Thị Nga

Nhạc mẫu của các Trưởng Vũ Thế Khanh, Đặng Đ́nh Dũng.

*

Toàn thể Thành viên Áí Hữu Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại,

Xin thành kính Phân Ưu cùng cụ Ông Lê Nhật San,

gia đ́nh quư anh chị Tuyết-Khanh, Lê Ngọc Hồ, Nga-Dũng

và toàn thể tang quyến .

Ngưỡng nguyện mười phương chư Phật thùy từ gia hộ, tiếp độ hương linh

cụ bà Nguyễn Thị Thiều, pháp danh Diệu Tính VĂNG SANH CỰC LẠC QUỐC

Thay mặt toàn thể thành viên Aí Hữu Gia Đ́nh Phật Tử Vĩnh Nghiêm / Hải Ngoại.

Ban Chấp Hành

__._,_.___