Phân Ưu

Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại, nhận được tin buồn:

Hiền nội Trưởng Nguyễn Tư Trù

Nhũ danh NGUYỄN TRẦN KIM TUYẾN

Pháp danh DIỆU ĐỨC

Đă tạ thế ngày 14 tháng 12 năm 2007

tại San Bernadino County, California

Hưởng dương 56 tuổi

Ngưỡng nguyện mười phương chư Phật tiếp độ hương linh Phật tử Diệu Đức về cơi Lạc Quốc

Thành kính chia buồn cùng Trưởng Nguyễn Tư Trù và tang quyến.

Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại

Ban Chấp Hành