Thành kính chia buồn
*

Ban Chấp Hành Ái Hữu Gia Đ́nh Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại,

vừa nhận được tin buồn :

 

Cụ Bà Dương Văn Ngọc

Nhũ danh Nguyễn Thị Hiếu

Pháp Danh: Diệu Thiện

Sanh năm 1920

Vừa măn phần ngày 29 tháng 01 năm 2008

 tức nhằm ngày 22 tháng 12 năm Đinh Hợi, tại

Sài G̣n, Việt Nam.

Hưởng thượng thọ 89 tuổi

là Thân mẫu của Trưởng Tâm Diệu Lê Dương Mỹ

Nhạc Mẫu của Trưởng Nguyên Dũng Lê Đ́nh Du

*

Thay mặt toàn thể thành viên và thân hữu Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại,  

thành kính phân ưu cùng Quí Trưởng và Tang quyến.
*

Ngưỡng nguyện mười phương Chư Phật, Chư Bồ Tát thùy từ tiếp độ

Hương Linh Cụ Bà Diu Thiện văng sanh Cực Lạc Quốc.

 

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

 

Ban Chấp Hành

Ái Hữu Gia Đ́nh Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại