Pháp Sự Khoa Nghi
Soạn dịch giả: THÍCH GIẢI H̉A

--- o0o ---

TẬP III

Mục Lục

1. Thiết linh sàng
2. Thành phục
3. Nghi triệu tổ
4. Nghi rước linh mô lễ Phật
5. Di quan
6. Hạ huyệt
7. Hỏa táng
8. Nghi Phản Khốc (An linh)
9. Các bài văn thỉnh
10. Văn sớ
11. Thiếp thỉnh vong Lễ Vu Lan
12. Điệp cấp Lễ Vu Lan
13. Sớ Cầu Siêu
14. Thiếp thỉnh vong Cầu siêu
15. Điệp Cấp vong Cầu siêu
16. Thỉnh linh lễ Cải táng
17. Cúng Phật Lễ Cải táng
18. Thiếp an linh sau khi Cải táng
19. Sớ Cầu An
20. Thiếp thỉnh tiên linh
21. Điệp cấp tiên linh