Phát biểu của HT. Thích Thiện Minh

….

Thế rồi, vào đầu năm 1979, Ḥa Thượng Trí Thủ, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, trong cuộc họp Hội Đồng Viện hàng tuần, Ḥa Thượng có đưa ra việc Mặt Trận Tổ Quốc Thành Phố có đến mời Ḥa Thượng ra làm việc vận động thống nhất Phật Giáo toàn quốc. Lúc đó có vị trong Hội Đồng hỏi Ḥa Thượng Viện Trưởng rằng: " Mặt trận mời với tư cách ǵ ?" Ḥa thượng nói: "Với tư cách ǵ tôi chưa rơ." Qua cuộc họp tuần sau, Ḥa thượng đưa việc đó ra Hội Đồng và cho biết là "Mặt trận mời tôi với tư cách Viện trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN" Ḥa Thượng Thiện Minh nghe thế liền xin phát biểu: " Xin Ḥa thượng Viện Trưởng đừng đưa việc đó ra đây làm khó chúng tôi !"

Ḥa thượng Trí Thủ hỏi lại: "Làm khó cái ǵ?" Ḥa thượng Thiện Minh thưa: " Nếu Hội Đồng nầy đồng ư để Ḥa thượng làm việc đó với tư cách Viện trưởng Viện Hóa Đạo, tức là đồng ư dẹp bỏ Giáo Hội này sau khi Giáo Hội mới thành lập. C̣n nếu không đồng ư, th́ có sự khó khăn đến với các vị trong Hội Đồng và cả Giáo Hội ta nữa. Vậy Ḥa thượng nên tự ư lựa chọn và làm với tư cách cá nhân của Ḥa thượng mà thôi. Chúng tôi không thể nói nên hay không nên trong việc nầy." Lúc bấy giờ trong cuộc họp không ai có ư kiến ǵ khác, coi như mặc nhiên đồng ư với Ḥa thượng Thiện Minh đă nói.

….

(trích Bản Tường Thuật ngày 8 tháng 8 năm 1992 của HT. Huyền Quang)

Trở về Mục Lục