Phương Pháp Tu Học
*

Là người Phật Tử khi tu học ai cũng muốn ḿnh sẽ đạt được sở nguyện, hai pháp môn thông thường thực hành tu tập là Thiền và Tịnh độ.

Bản chất của Thiền là định TÂM, hoặc là chú tâm vào một đề mục hoặc là giữ tâm yên định, v́ tâm định th́ trí huệ sanh, do đó người ta thấu hiểu được vấn đề hay tâm định để chứng nhập vào các tầng Thiền: Sơ thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền. Cho nên mới có Thiền Đốn ngộ và Tiệm tu hay Như Lai thiền và Tổ sư thiền. Dẫu sao Thiền cũng đ̣i hỏi người hành Thiền nhiều nổ lực để đạt được cứu cánh tức thời hay hiện kiếp.

Người tu Pháp môn Niệm Phật để cầu văng sanh, Cốt yếu của Pháp môn Niệm Phật là phải có Tín, Hạnh, Nguyện. Tín ấy là tin có Đức Phật A Di Đà đang cai quản cơi Cực Lạc, cơi ấy tràn đầy an lạc, phải tin rằng có niệm mười câu danh hiệu Đức A Di Đà th́ sẽ được sinh về cơi Cực Lạc, tin rằng chuyên tâm tưởng nhớ đến Phật A Di Đà suốt 7 ngày th́ sẽ được sinh về cơi Cực Lạc và lúc trút hơi thở cuối cùng, tâm không điên đảo tưởng nhớ đến đức A Di Đà th́ sẽ được Ngài và chư thánh chúng đón rước về cơi Cực Lạc.

Người tu theo pháp môn Tịnh độ phải lập Hạnh, luôn luôn tưởng nhớ đến đức Giáo chủ cơi Cực Lạc A Di Đà Phật, bằng cách đi, đứng, nằm, ngồi đều phải tưởng niệm đến đức A Di Đà Phật.

Và phải chí quyết về cơi Cực Lạc, chí quyết này luôn luôn nhắc nhở người tu theo pháp môn Tịnh độ phải tin tưởng, phải hành ngày đêm không ngừng nghỉ.

Người tu theo pháp môn Tịnh độ làm được như vậy, nhất định sẽ về cơi Cực Lạc như trong các kinh điển đă ghi chép, nhất là Kinh A Di Đà.

Tịnh độ khác Thiền, phương pháp này đ̣i hỏi chuyên cần hơn nổ lực, cứu cánh đạt được ở kiếp mai sau.

Đạo Phật tin vào Nhân Duyên th́ người tu theo pháp môn Thiền hay Tịnh cũng là do Nhân Duyên, kết quả đạt được do người hành có dốc tâm nổ lực hay chuyên cần hay không.

 Phương pháp hành khác nhau sẽ đưa đến kết quả khác nhau, nhưng kết quả sẽ đúng y như lời Phật dạy, được ghi chép trong Kinh điển.  

7-6-2010