GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI

WORLD VIETNAMESE BUDDHIST ORDER

ORDRE BOUDDHIQUE VIETNAMIEN MONDIAL

1978 Rue Parthenais, Montréal, QC. H2K-3S3, Canada, Tel: (514) 525-8122

2176 Rue Ontario Est, Montréal, QC. H2K-1V6, Canada, Fax: (514) 521-9446

______________________________________________________________

 

TÂM THƯ NGỎ

 

Kính gửi :  Quư Ngài và Quư vị :

- Lănh-đạo Văn pḥng II Viện Hóa Đạo,

- Lănh-đạo Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống Nhất Hải-Ngoại tại các châu-lục,

- Quư vị đại-diện các cơ-quan truyền thông, báo chí,

- Chư tôn Ḥa-Thượng, Thượng-Tọa, Đại-Đức Tăng, Ni, đồng bào, đồng hương, Phật-tử.

Kính bạch Quư Ngài,

Kính thưa Quư vị,

 

            Từ sau ngày 8 tháng 9 năm 2007, Giáo-Chỉ số 9, nâng cấp Văn Pḥng II Viện Hóa Đạo tại Hải Ngoại của Ḥa-Thượng Tăng-Thống Thích-Huyền-Quang Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống Nhất ra đời tới nay, tạo nên nhiều xúc-động, nhiều ngôn-từ có vẻ thiếu b́nh tĩnh, coi như không có lợi cho ai và cũng không đưa lại sự thuận lợi cho vấn đề điều chỉnh tổ chức.

Nay, chúng tôi xin gửi lời thỉnh an chư vị Tôn-Túc, chư Thượng-Tọa, Đại-Đức Tăng, Ni cùng Quư liệt vị, và xin có đôi lời tâm huyết, thô thiển như sau.

            Khi được xem Giáo-Chỉ số 9 của Ḥa-Thượng Thích-Huyền-Quang, chúng tôi bị xúc động cao độ, không ngờ, lại có sự việc xẩy ra như vậy ! Nhưng, lấy lại b́nh tĩnh, chúng tôi cho đây chỉ là một “Thông Điệp Cứu Nguy” hay là một “Chúc Thư Dự Pḥng” mà thôi. Chúng tôi tin tưởng, sự thực, nó sẽ là như vậy !

            Giờ đây, muốn góp một phần nhỏ vào sự ổn định, chúng tôi tha thiết thỉnh cầu Quư Ngài và Quư vị, v́ sự sống c̣n của tổ chức Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống Nhất, cũng như v́ sự tự do, hạnh-phúc của nhân dân Việt-Nam, tất cả chúng ta hăy b́nh tâm, hỷ xả mọi chuyện, không dùng những binh-khí miệng lưỡi – như trong kinh thường diễn tả – để phiền trách, phẩm b́nh nhân vật này, nhân vật nọ, mà chúng ta hăy dành sự điều chỉnh tổ chức Phật-Giáo cho những vị có trách nhiệm.

            Chúng tôi xin có vài ư-kiến nông cạn được tŕnh bày :

            1)- Đối với Ḥa-Thượng Thích-Hộ-Giác, Chủ-Tịch Văn Pḥng II Viện Hóa-Đạo, chúng tôi biết Ḥa-Thượng là người v́ đạo, là nạn nhân không hơn không kém cho Giáo-Hội, Ḥa-Thượng hăy trực tiếp điện đàm với chư Tôn-Đức lănh-đạo Giáo-Hội tại Hoa-kỳ và tại các châu-lục, để Quư Ngài hiểu rơ t́nh cảnh Giáo-Hội trong hiện tại và t́m phương thức điều-chỉnh.

            2)- Quư Ngài lănh đạo Giáo-Hội Thống Nhất tại các châu-lục, hiểu rơ hiện t́nh Giáo-Hội Thống Nhất trong nước, nhất tâm hoan hỷ, tán đồng việc nâng cấp Văn Pḥng II Viện Hóa Đạo lên hàng trên, với trách-vụ :

            a)- Trực tiếp liên hệ, nhận lănh chỉ thị của Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo trong nước.

            b)- Liên-lạc, phổ biến và nghị-hội các Phật-sự với Giáo-Hội Thống Nhất các châu-lục.

            3)- Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại các châu-lục, với pháp-lư của địa phương không có ǵ thay đổi. Nhưng, vị Hội-chủ hay Chủ-Tịch của Giáo-Hội địa phương mang thêm một chức-vị “Tổng-Ủy-Viên Liên-Lạc”, để liên lạc với Văn Pḥng II Viện Hóa Đạo.

            4)- Chức vị Tổng-Ủy-Viên Liên-Lạc đối với chức-vụ của Ḥa-Thượng Thích-Hộ-Giác trong Giáo-Hội Thống Nhất tại Hoa-Kỳ, cũng như Ḥa-Thượng Thích-Như-Huệ trong Giáo-Hội Thống Nhất Úc-đại-lợi và Tân-tây-lan, tương đối dễ dàng hơn, v́ Quư Ḥa-Thượng đương trong cương vị đứng đầu Giáo-Hội. C̣n Giáo-Hội Thống Nhất tại Âu-châu và Giáo-Hội Thống Nhất tại Canada, chúng tôi cầu mong hai Ngài đem tâm hoan hỷ, uyển chuyển một chút là thành tựu tốt đẹp. Ví dụ, cung thỉnh Ḥa-Thượng Thích-Minh-Tâm lên ngôi vị Chủ-Tịch Hội-Đồng Giáo-Phẩm Giáo-Hội Âu-châu và cung thỉnh Ḥa-Thượng Thích-Trí-Minh đảm trách chức-vụ Chủ-Tịch Giáo-Hội Âu-châu kiêm Tổng-Ủy-Viên Liên-Lạc Văn Pḥng II Viện Hóa Đạo; Thượng-Tọa Thích-Bổn-Đạt hoan hỷ lên ngôi vị Chánh-Thư-Kư Hội-Đồng Chứng-Minh Giáo-Hội Canada và cung thỉnh Thượng-Tọa Thích-Thiện-Tâm đảm trách chức-vụ Chủ-Tịch Giáo-Hội Thống Nhất Canada kiêm Tổng-Ủy-Viên Liên-Lạc Văn Pḥng II Viện Hóa Đạo. Nếu được như vậy, chúng ta không phải thêm một tổ chức Thống Nhất mới.

            5)- Chúng tôi mong mỏi, tất cả chúng ta không nên nói, không nên nghe những lời phẩm b́nh về xu-hướng của nhân vật nọ, nhân vật kia. Và, cũng xin các nhà tranh đấu cũng vui ḷng, không nên dùng trí suy tưởng, phẩm b́nh, gán ghép cho vị nọ, vị kia, cảm thấy, không có lợi ǵ cho sự đoàn kết của mọi giới.

            6)- Khi không khí an tịnh đối với Giáo-Hội Thống Nhất được trở lại b́nh thường, Ḥa-Thượng Chủ-Tịch Văn Pḥng II Viện Hóa Đạo nên triệu tập cuộc họp các vị Lănh-đạo Giáo-Hội các châu-lục, để thông cảm, hóa giải và cùng nhau bàn bạc Phật-sự chung cho Giáo-Hội Thống Nhất trong nước và ngoài nước.

            Nguyện cầu Tam Bảo từ-bi chứng minh gia-hộ chướng-duyên, pháp-nạn của Giáo-Hội được thoát khỏi, nguyện vọng của Giáo-Hội được thành-tựu và mọi người được vui vẻ.

                        Làm tại chùa Liên-Hoa, Charlotte, ngày 30 tháng 10 năm 2007

                                                           

                                                                        Kính thư,

 

                                                                         (Ấn kư)

                                                        Ḥa-Thượng Thích-Tâm-Châu