Tang lễ

Huynh Trưởng Cấp Dũng

Tâm Ḥa Ngô Mạnh Thu

Biểu ngữ

Bàn thờ

Chư Tăng tụng niệm

Gia đ́nh và thân hữu

Lễ phát tang

Gia đ́nh thọ tang

Ngày Thứ Sáu 20-8-2004