H.T. Thích Tâm Châu Thượng Thủ GHPGVNTTG
phong cấp Dũng cho Trưởng Tâm Ḥa Ngô Mạnh Thu

H.T. Tâm Châu đang gắn cấp Dũng vào áo Lam của Trưởng Thu

Lễ Phát tang Trưởng Thu tại Chùa Giác Uyển Phú Nhuận

Chị Ngô Kim Quy
Em gái Trưởng Ngô Mạnh Thu