Bảng Tường tŕnh của Thượng Tọa Thích Phước An

Tôi được sống với GHPGVNTN từ 10 tuổi, một Giáo Hội đă nuôi dưỡng và giáo dục tôi, bỡi vậy, dù từ năm 1981 nghĩa là năm Giáo Hội bị cấm họat động chỉ nói miệng mà không có văn bản, th́ tôi vẫn âm thầm sống chung thủy với Giáo Hội ấy trong ḷng tôi, v́ tôi nghĩ đó là thiêng liêng là đạo lư uống nước nhớ nguồn, một điều mà Đảng và nhà nước rất đề cao trên phương diện truyền thông đại chúng từ năm 1986 nghĩa là năm chính thức đổi mới, và mới đây nhất vào ngày 2 tháng 4 nam 2003 cuộc gặp bất ngờ giữa Thủ Tướng Chính Phủ và Ḥa Thượng Huyền Quang tại Hà Nội, trong buổi gặp ấy, tôi nghe trên đài truyền h́nh Thủ tướng có nói với Ḥa thượng rằng: Tất cả những sự ngược đăi mà HT đă gánh từ hơn 20 năm qua chỉ là do cấp dưới làm sai. Rồi mới đây nhất, Nghị quyết số 7 của Trung Ương Đảng Về Đại Đ̣an Kết Dân Tộc có nói rằng Đảng và nhà nước tôn trọng nhiều ư kiến khác nhau miễn là ư kiến đó đưa đến lợi lạc đất nước kể cả hôn 2 triệu Việt Kiều mà thời bao cấp gọi là "bọn phản động ở nước ngoài” cũng đều được Đảng và nhà nước kêu gọi hăy quên dĩ văng để cùng nhau xây dựng tổ quốc. Phấn khởi nhất là tôi nghe qua thông tin, chính Thứ Trưởng Ngoại Giao Nguyễn Đ́nh Sơn đă đích thân đến SanJose và Paris để gặp những người lănh đạo Việt Kiều.

Với niềm tin hy vọng đó, hy vọng vào một ngày mai cởi mở hơn, nên khi Ḥa thượng Huyền Quang bảo tôi làm việc cho Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất, lúc đầu tôi từ chối, v́ sợ nhiều khó khăn cho bản thân tôi tại Nha Trang, nhưng HT nói rằng: Mọi khó khăn rồi sẽ đi qua và chúng ta hoạt động cho PG VN có nghĩa là chúng ta góp phần đóng góp cho dân tộc trong công cuộc đổi mới hiện đại hóa và công nghiệp hóa dân chủ, văn minh và công bằng cho xă hội.

Bỡi vậy tôi đă vâng lời HT nhận chức làm về văn hóa mà Hiến chương của GHPGVNTN gọi là Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa. Tôi nhận mà không e ngại ǵ lắm, bỡi nghĩ rằng: Những thế lực thù địch của dân tộc ở nước ngoài mà nhà nước c̣n chủ trương đối thoại để t́m ra một mẫu số cho đất nước th́ GHPGVNTN một Giáo Hội đă có đóng góp trong hai cuộc kháng chiến không lư ǵ nhà nước không trao đổi và đối thoại.

Bỡi vậy, xin nhắc lại hiện tôi là thành viên GHPGVNTN. Tôi rất hảnh diện và nhận lănh trách nhiệm này.

Người tường tŕnh

Thích Phước An

Trở về Mục Lục

 

Trở về Mục Lục