Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu
tại ngă tư Phan Đ́nh Phùng (Nguyễn Đ́nh Chiểu) - Lê Văn Duyệt (Cách Mạng Tháng Tám)
Quận 3 - Saig̣n
Ngày 11 tháng 6 năm 1963

Trở về Mục Lục