TRUNG-TÂM PHẬT-GIÁO KHUÔN-VIỆT

1004 Small St., Grand Prairie, Tx.  75050

 

Phật Lịch 2552

Pháp Quang, ngày 6 tháng 7, năm 2008

 

THÔNG BẠCH KHẨN

 

             Kính Gửi Quư Đạo Hữu, Thân Hữu Đồng Hương

                 Quư Phật-Tử xa gần

 

Nam-Mô A-Di-Đà Phật

Kính thưa quư vị

 

Trung-Tâm Phật-Giáo Khuôn-Việt trân trọng thông bạch ai-tin:  “Đức Trưởng Lăo Ḥa Thuợng Thích Huyền-Quang, Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống Nhất  đă viên tịch hồi 1 giờ Chiều  ngày 5 tháng 7, năm 2008, nhằm ngày mồng 3 tháng 6 Mậu-Tư, hưởng thọ 89 tuồi, hạ lạp 59, tại Tu-Viện Nguyên-Thiều, B́nh-Định, Việt Nam.

 

Đại Lăo Ḥa Thượg Thích Huyền-Quang là bậc cao tăng thạc đức của Phật-Giáo Việt Nam hiện tại.  Đời Ngài gắn liền với sự sinh-tồn, phát-triển Đạo Phật Việt., sự an vui hạnh phúc của Người Việt, sự vinh-quang  của dân tộc.  Sự viên tịch của Ngài là sự mất mát lớn lao cho Tông Môn Pháp Quyến, cho tứ chúng Phật-tử Việt Nam, nhất là Giáo Hội Phật-Giáo Viêt-Nam Thống-Nhất  trong sự nghiệp phục-hoạt Giáo-Hội hiện nay.

 

Trung-Tâm Phật-Giáo Khuôn-Việt cữ hành Lễ  nguyện cầu Giác-Linh Cố Ḥa-Thượng Thích-Huyển-Quang: “SA BÀ BÁO MĂN, CỰC LẠC HOA KHAI, CHÂN THÂN TỰ TẠI” vào hồi 7 giờ chiều ngày 10 tháng 7 năm 2008, tại Chùa Pháp-Quang.

 

Trung-Tâm Phật-Giáo Khuôn-Việt chân thành phân-ưu cùng Tông Môn Pháp Quyến của Đại Lăo Ḥa-Thượng và thông báo cùng Quư Đạo Hữu, Thân Hữu, và  Quư Phật tử xa gần hoan hỷ cùng về Chùa Pháp-Quang góp lời cầu nguyện kể trên. Thật là công đức vô lượng.

 

 

Trân trọng khẩn báo

Trung-Tâm Phật-Giáo Khuôn-Việt

 

Viện Trưởng

 

 

Thích-Trí-Hiền