GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN TĂNG THỐNG

THÔNG BẠCH

V/v tạm ngưng tuyệt thực

Kính gửi:
Chư tôn Ḥa thượng, Thượng tọa trong Hội đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN.
Chư tôn Hoà Thượng,Thượng Tọa, Đ
ại Đức Tăng Ni và toàn thể đồng bào Phật tử các giới trong và ngoài nước.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn Đức !
Kính thưa liệt quư vị!

Qua đơn phản kháng, đề ngày 15 tháng 10 năm 2003 gửi Bí Thư Tỉnh Uỷ tỉnh Thừa Thiên Huế, và các ban ngành trực thuộc. Tôi đă bắt đầu cuộc tuyệt thực (19/10/03) để phản kháng chính quyền Cộng Sản Việt Nam đàn áp thô bạo đối với GHPGVNTN, đối xử bất nhẫn với hai bậc Cao tăng thạc đức của GHPGVNTN, tuỳ tiện quản chế phi luật pháp đối với các vị Cao tăng, thành viên Hội Đồng Lưỡng Viện của Giáo hội nầy.

Trong thời gian tuyệt thực mới vài ba ngày, nhiều tấm ḷng ưu ái, thương kính và tỏ ra lo lắng cho sinh mạng của tôi đến từ nhiều nơi, nhằm biểu lộ sự theo dơi, thăm hỏi, tán thán và khuyên can tôi ngưng tuyệt thực:

Văn thư của Ban chỉ đạo VHĐ đề ngày 24/10/03, do TT. Phó Viện Trưởng, Thích Tuệ Sỹ kư;

Chư tôn Ḥa thượng, Thượng Tọa, Đại Đức trong Ban điều hành và các thành viên Tăng Đoàn Phật giáo TT-Huế;

Ban giáo thọ và toàn thể sinh viên tăng, học sinh tăng của các Phật Học Viện: Sơ đẳng (chùa Phước Thành), Trung đẳng (chùa Thuyền Lâm) và Cao đẳng (Tổ đ́nh Từ Hiếu);

Thượng Tọa Thích Hải Tạng, Chùa Long An, Quảng Trị;

Đại diện Ban Hướng Dẫn GĐPT TT - Huế;

Đại diện các trung tâm tu học tại các chùa: Từ Hiếu, Thuyền Lâm, Phước Thành, Phước Duyên và Chúng Đà La Ni,

Và đặc biệt, sáng ngày 28/10/2003, Đức Tăng Thống đệ tứ Đại lăo Hoà Thượng Thích Huyền Quang, đă liên lạc bằng điêïn thoại với chư Tăng TT-Huế tại Tổ đ́nh Từ Hiếu. Ngài dạy tôi hăy ngưng việc tuyệt thực, cần bảo trọng sức khoẻ, v́ Phật sự c̣n dài.

Từ những lư do trên, tôi quyết định tạm ngưng tuyệt thực kể từ 17 giờ ngày 28/10/2003.

Trong thời gian tuyệt thực, tôi đă có dịp tĩnh tâm suy nghĩ, và thấy thật tủi nhục cho Phật Giáo Việt Nam hiện nay. Cho nên tôi đă cố gắng ghi lại và đúc kết, đưa ra Thông bạch gồm 8 điểm dưới đây:

1. Việc chính quyền Cộng Sản Việt Nam đă đàn áp tinh vi GHPGVNTN suốt 22 năm qua và hiện đang tiếp tục gia tăng đàn áp GHPGVNTN trong thời gian từ ngày 8/10/2003 đến nay, đó là một hành động thô bạo, chà đạp nhân phẩm, vi phạm tự do tín ngưỡng tại điều 18 công ước quốc tế, mà chính quyền Viêït Nam đă bang giao kư kết năm 1982, vi phạm điều 70 Hiến Pháp nước Cộng Hoà Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đồng thời vi phạm điều 1 chương I Nghị Định 26CP, do Thủ Tướng Phan Văn Khải kư ngày 19/04/1999.

2. Chính quyền Cộng sản Việt Nam phải trả tự do hoàn toàn cho hai vị lănh đ
ạo tối cao của GHPGVNTN: Đức Tăng Thống GHPGVNTN Ḥa Thượng Thích Huyền Quang, Ngài Viện trưởng Viện Hóa Đạo Hoà Thượng Thích Quảng Độ, và các vị cao tăng thành viên Hội Đồng Lưỡng Viện. V́ các Ngài chỉ hành đạo đúng như luật pháp Việt Nam quy định, mà không hề có hành vi chống đối Nhà nước, vi phạm luật pháp quốc gia.

3. Tại Việt Nam, tín đ
ồ theo đạo Phật chiếm 85% dân số cả nước. Cho nên việc của Phật giáo hăy để cho các bậc Cao tăng lănh đạo Phật giáo có điều kiện tự bàn bạc giải quyết với nhau theo tinh thần truyền thống và Giới luật Phật Giáo. Chính quyền không nên can thiệp vào nội bộ Phật Giáo, cũng không nên phân biệt đối xử giữa Giáo Hội nầy với Giáo Hội kia, giữa vị giáo phẩm nầy với vị giáo phẩm nọ.

4. Chấm dứt luận điệu vu cáo, xuyên tạc, bôi nhọ, nói năng không đúng sự thật, vô căn cứ, thiếu văn hóa, hoặc bằng thư nặc danh, hoặc bằng miệng, rĩ tai,… đối với hai vị lănh đạo tối cao của GHPGVNTN và các vị Cao tăng thà
nh viên Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN. Chính quyền cũng không nên nâng cao quan điểm của ḿnh để kết tội người khác theo cảm tính, thiếu cơ sở xác thật.

5. Cán bộ thi hành luật pháp tùy tiện, không có kỷ cương, thiếu tôn ti, trật tự. Cấp trên nói xuôi, lớp dưới làm ngược, hậu quả mang đến cho dân lành vô tội, lao lư tù đày. Điển h́nh là vụ tập kích GHPGVNTN từ hôm mồng 8/10/2003 đ
ến nay.

6. Mọi giá trị tinh thần đạo đức văn hoá của PGVN đang bị chính quyền Cộng Sản Việt Nam biến chế, pha trộn, đồng hoá, biến Phật Giáo Việt Nam thà
nh một tổ chức chính trị, nhằm làm công cụ phục vụ Đảng Cộng Sản Việt Nam.

7. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất phải sớm được phục hoạt. V́ đó là
nguyện vọng chính đáng của tuyệt đại đa số quần chúng Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước.

8. Tôi kêu gọi toàn thể Tăng Ni trẻ, là rường cột tương lai của đạo pháp và dân tộc, không phân biệt đang sinh hoạt trong bất cứ Giáo Hội nào, hăy là những Bồ Tát vô úy, "Bồ Tát tùng đ
ịa dũng xuất", mạnh dạn chấp hai tay bất bạo động, im lặng sấm sét, đứng sau lưng hai vị Cao tăng lănh đạo tối cao GHPGVNTN: Đức Tăng Thống đệ tứ Hoà Thượng Thích Huyền Quang, Ngài Viện trưởng Viện Hóa Đạo Ḥa Thượng Thích Quảng Độ, và chư vị Cao tăng trong Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN, cùng nhau xiết chặt đôi tay đ̣i hỏi chính quyền Cộng Sản Việt Nam trả lại quyền tự quyết cho Phật giáo Việt Nam, trước mắt là sự sinh hoạt b́nh thường của GHPGVNTN.

Nhân đây, con kính xin đê đầu đănh lễ Đức Tăng Thống đệ tứ GHPGVNTN - Đại lăo Hoà Thượng Thích Huyền Quang và xin phủ phục phụng mệnh giáo chỉ của Ngài.

Đồng thời tôi thành kính biết ơn: * Ban chỉ đạo VHĐ GHPGVNTN, * Ban điều hành và các thành viên Tăng Đoàn Phật Giáo TT-Huế, * Ban giáo thọ và sinh viên tăng, học sinh tăng của 3 PHV, * Chư tôn Hoà Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, Phật tử các giới trong và ngoài nước, * Đại diện BHD GĐPT TT-Huế, * Đại diện các trung tâm tu học tại các chùa Từ Hiếu, Phước Duyên, Thuyền Lâm, Phước Thành Và Chúng Đà- La- Ni, đă trực tiếp hoặc gián tiếp thăm hỏi chia xẻ, và yểm trợ cho bản nguyện phục vụ chánh pháp của tôi.

Tôi cũng xin được cám ơn Pḥng Thông Tin Báo Chí Phật Giáo Quốc Tế tại Paris, các đài phát thanh, các thông tấn xă, các mạng lưới điện toán trên toàn cầu, các nhà hoạt động theo lương thức, tiêu biểu cho xu hướng loài người tiến bộ đang quan tâm đến hiện t́nh tôn giáo tại Việt Nam đă hỗ trợ cho tôi trong công cuộc bảo vệ chánh pháp hiện nay.

Nguyện cầu chư Phật, chư Tổ, Hộ Pháp Thiện Thần hộ tŕ chúng ta sớm hoàn thành đại nguyện.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát.

Làm tại chùa Báo Quốc - Huế
PL. 2547, Ngày 28/10/2003
Tỷ KheoThích Thiện Hạnh

Chánh thư kư Viện Tăng Thống GHPGVNTN

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu

Trở về Mục Lục