GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI HOA KỲ
VIETNAMESE AMERICAN UNIFIED BUDDHIST CONGRESS IN THE U.S.A

VĂN PH̉NG II VIỆN HÓA ĐẠO
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH


311 E. Mission Rd., San Gabriel, CA 91776 – U.S.A
TEL: (626) 614-0566 or (626) 288-5359
FAX: (626) 286-8437
E-MAIL: vptt@ghpgvntnvp2vhd.org
Số: 4015/VPTT/HĐĐH/VPIIVHĐ

THÔNG TƯ

KÍNH GỞI: Các cấp Giáo Hội tại hải ngoại.

TRÍCH YẾU: V/v yêu cầu nỗ lực hành đ
ộng nhằm hổ trợ cho Chư tôn đức giáo phẩm tại quốc nội.

Kính bạch Chư tôn đức giáo phẩm,
Kính thưa Quư Phật tử,

Sau nhiều giờ sách nhiểu tại Bính Định, nhà nước Cọng sản Việt nam đă
bắt giam Chư tôn đức giáo phẩm lănh đạo cao cấp nhất của GHPGVNTN tại Lương Sơn, Vạn Giả trên đường quư ngài từ Tu Viện Nguyên Thiều vào Sài g̣n.

Trong số những Tôn đ
ức Giáo phẩm bị bắt có đức Tăng Thống, Đại Lăo Ḥa Thượng Thích Huyền Quang, Ḥa Thương Thích Quảng Độ, Viện Trưiởng Viện Hóa Đạo, Thượng Tọa Thích Tuệ Sĩ, Đệ nhất Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, Thượng Tọa Thích Viên Định, đệ nhị Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, Thượng Tọa Thích Nguyên Lư, Tổng Thủ Quỹ, Thượng Tọa Thích Thanh Huyền, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên, Đại Đức Thích Đồng Thọ và Đại ĐưÙc Thích Minh Hạnh, thị giả Đức Tăng Thống. ĐoÀng lúc với sự bắt giữ, họ đă ngang nhiên tước đoạt của quư Ngài một số vật dụng cá nhân như điện thoại di động, phim quây Tiền Đại Hội Bất Thường tại B́nh Định v.v…

Sau nhiều ngà
y giam giữ và khủng bố, một số Thượng Tọa đă bị nhà nước cưởng đặt lệnh quản chế 24 tháng, một số Tôn đức khác phải nhiều lần bị mời đi “làm việc" và đe dọa. Riêng Đức Tăng Thống Đại Lăo Ḥa Thượng Thích Huyền Quang và Ḥa Thượng Thích Quảng Độ, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo rất có thể sẽ bị bắt lại trong tương lai v́ nhà nước CSVN vu cáo quư Ngài "tàng trử bí mật an ninh quốc gia".

Hành động phi pháp, bất chấp lẽ phải và sự thật của nhà nước Cọng sản Việt nam, một lần nữa đă chứng minh cho toàn thế giới nhân loại thấy rơ bản chất bất khoan nhượng và vô nhân đ
ạo của một chế độ chuyên dùng bạo lực đàn áp tôn giáo, thống trị con người. Trước sự áp bức bất công hiện nay, thay mặt Hội Đồng Điều Hành, chúng tôi tha thiết yêu cầu các cấpGiáo Hội hăy tận lực thực hiện những công tác sau để giải cứu Chư tôn đức Giáo phẩm lănh đạo tại quốc nội:

1 - Tích cực tiếp xúc với các chính phủ, tổ chức quốc tế bằng mọi h́nh thức có thể để yêu cầu họ áp lực với CSVN trả tự do cho Chư tôn đức Giáo phẩm và để GHPGVNTN được tiếp tục hành hoạt.

2 - Tổ chức các khóa Lễ Cầu Nguyện và phổ biến rộng răi những tin tức có liên quan đ
ến những biến động hiện tại.

3 - Tù
y theo hoàn cảnh, liên tục đẩy mạnh cuộc tranh đấu ôn ḥa bất bạo động nhằm bắt buộc CSVN tôn trọng nhân quyền trong đó có quyền tự do Tôn giáo và đi lại.


V́ sự an nguy của những bậc lănh đạo tối cao của Giáo Hội tại quốc nội, xin chư liệt vị toàn tâm gấp rút hành động và xem đây như một chia xẻ sự khổ nạn mà Chư tôn đức Giáo phẩm lănh đ
ạo đang đối diện.

Cầu nguyện đức Thế tôn gia hộ cho mọi ước vọng tốt đẹp của chúng ta được tựu thà
nh viên măn.

Trân trọng
San Gabriel, ngày 13 tháng 10 nă
m 2003
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành
( đă
kư và áp dấu )
Ḥa Thượng Thích Hộ Giác

Trở về Mục Lục