Tiểu sử

Chị Diệu Hưng Nguyễn Thị Cảnh

(1934 -2003)

Hưởng dương 69 năm

Diệu thu- Nguyễn thị Tâm ghi

( * ) Trở về Mục Lục