Tnh Lam

- Ta với cậu tuy hai m một.
- Nhưng.
- Nhưng sao ?
- Nhưng nay th cậu với ta tuy một m hai!

Trở về Mục Lục