Phật lịch 2525,

Linh Mụ, ngày 24 tháng 11 năm1981.

Kính gởi: - Ḥa Thượng THÍCH TRÍ THỦ
Trưởng ban vận động thống nhất Phật Giáo Việt nam.
Chủ tịch Đoàn Chủ tịch
Đại hội Đại biểu Thống nhất Phật G
iáo Việt Nam.
(tổ chức tại Hà Nội từ ngày 4-7. 11. 1981) .

Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Thưa Ḥa thượng,

Như Ḥa thượng đă biết, từ mùa xuân năm 1980, khi Ban vận động thống nhất Phật Giáo Việt Nam ra đời, tuy quí vị có ghi tên tôi vào Ban vận động, với danh nghĩa Cố vấn, nhưng tôi đă không có sự cộng tác ǵ với Ban vận động cả, kể cả cuộc Đại hội thống nhất Phật Giáo Việt Nam vừa qua tôi đă vắng mặt. Thế nhưng, qua báo chí và các văn kiện Đại hội phổ biến, lại thấy có tên tôi trong Ban Thường trực Hội đồng chứng minh với chức vụ Phó Pháp chủ kiêm Giám Luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn Ḥa thượng và Đại hội đă dành cho tôi vinh dự đó. Tuy nhiên v́ lư do sức khỏe nên tôi không thể đảm nhận thêm chức vụ này được nữa, trong khi tôi vẫn c̣n một trách nhiệm lớn đối với Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống nhất trong cương vị Chánh Thư kư kiêm Xử lư Viện Tăng Thống.

Do đó, nay tôi viết thư này kính tin Ḥa thượng rơ, và nhờ Ḥa thượng hoan hỷ chuyển đạt tinh thần bức thư này đến quư vị trong Đoàn Chủ tịch cuộc Đại hội vừa qua.

Kính chúc Ḥa thượng pháp thể khinh an, chúng sanh di độ. Và mong Ḥa thượng nhận nơi đây ḷng chân thành của chúng tôi.

Nay thư,
Tỳ kheo THÍCH ĐÔN HẬU

(ấn kư)

Trở về Mục Lục