Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo

*

Lãnh đạo tối cao: Hòa thượng Thích Tịnh Khiết.
Ban Cố vấn:
   - Hòa thượng Thích Minh Trực;
   - Hòa thượng Lâm Em;
   - Thượng tọa Thích Trí Quang;
   - Thượng tọa Thích Pháp Tri;
   - Thượng tọa Thích Thiện Minh;
   - Thượng tọa Thích Thanh Thái.
Chủ tịch: Thượng tọa Thích Tâm Châu.
Phó Chủ tịch :
   - Thượng tọa Thích Thiện Hoa;
   - Thượng tọa Thích Tâm Giác;
   - Thượng tọa Bửu Chơn.
Tổng thư ký : Cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền.
Chánh văn phòng: Thượng tọa Thích Huyền Quang.
Thư ký: Ðại đức Thích Chánh Lạc.
Ủy viên nhân sự : Thượng tọa Thích Quảng Liên;
Ủy viên ngoại giao : Ðại đức Thích Ðức Nghiệp;
Phụ tá Ủy viên ngoại giao: Ðại đức Thích Quảng Ðộ;
Ủy viên Nội an kiêm Giảng huấn: Ðại đức Thích Giác Ðức;
Phụ tá Giảng huấn: Ðại đức Thích Hộ Giác

Trở về Mục Lục