Ví

     Ví con đã trăm lần thủ thắng
     Một keo thua tay trắng về không,
     Mà lòng lại biết nhủ lòng
     Cơ đồ gây lại, oán không một lời;

                           *

     Ví con biết yêu thôi đừng đắm,
     Biết cương mà vẫn biết nhu,
     Chẳng ưa con, cũng chẳng thù,
     Bền lòng tranh đấu, miễn lo việc mình;

                           *

     Ví có kẻ lòng manh ở ác,
     Ðem lời con xuyên tạc ra ngoài,
     Mặc cho những miệng dông dài,
     Riêng con, con chẳng một lời thị phi;

                           *

     Ví giữ được " quần nhi bất đảng ",
     Giữ niềm dân mà bạn chí tôn,   
     Anh em bốn biển cho tròn,
     Tình riêng, chẳng để thiệt hơn một người;

                          *

     Ví con biết xét coi, học hỏi,
     Giọng hoài nghi, phá hoại đừng nghe,  
     Ước mơ mà chẳng sa mê,
     Nghĩ cho nên việc, chớ hề viển vông,

                          *

     Ví con biết oai song chẳng " mãnh ",
     Biết gan liền, nhưng tính tới lui,
     Biết ngay thảo với mọi người,
     Mà không lên mặt dạy đời : ta đây !

                          *

     Ví con biết vinh thôi lại nhục,
     Cũng chẳng qua là cuộc hí trường,
     Biết đem can đảm làm gương,
     Giữ lòng bình thản, sốn sang mặc người;

                          *

     Ví theo được như lời căn dặn,
     Thì đế vương hiền thánh không tầy,
     Vinh quang hạnh phúc trong tay,
     Lại hơn được cả điều nầy con ơi :
     Con ta biết đạo làm người ...

          L. N. lược dịch

Trở về Mục Lục