Thành phần Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN HÓA ĐẠO


Thanh Minh Thiền Viện,
90 Trần Huy LIệu,
Phường 15, Quận Phúc Nhuận,
TP. Hồ Chí Minh

THÀNH PHẦN BAN CHỈ ĐẠO VIỆN HÓA ĐẠO

- Căn cứ tinh thần và biên bản cuộc họp bất thường của Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo ngày 17 tháng 7 năm 2003 (tức 18 tháng 6 năm Quư Mùi tại pḥng khách Tu viện Nguyên Thiều;
- Căn cứ vào Giáo chỉ số 04/VTT/XLTV
, về việc tổ chứ Đại Hội bất thường và bổ sung nhân sự;
- Căn cứ và
o cuộc họp bổ sung của Hội Đồng Lưỡng Viện vào ngày 19 tháng 9 năm 2003 tại phương trượng Tu viện Nguyên Thiều, B́nh Định;
- Căn cứ nhu cầu Phật sự hiện tại, cần bổ sung và kiện toàn Hội Đồng Lưỡng Viện, sau một thời gian dài sinh hoạt Giáo Hội bị gián đoạn;
- Căn cứ thư đề cử của Chư Tôn Trưởng Lăo:

V́ mạng mạch trường tồn của Chánh Pháp;

Thừa ủy nhiệm Hội Đồng Lưỡng Viện;

Nay cung thỉnh Chư Ḥa Thượng, Thượng Tọa sau đây an vị trong Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt nam Thống nhất:

1. Viện trưởng: Ḥa thượng Thích Quảng Độ
2. Đệ nhất Phó Viện Trưởng (VPI): Thượng tọa Thích Tuệ Sỹ
3. Đệ nhị Phó Viện Trưởng (VPI): Thượng tọa Thích Viên Định
4. Phó Viện Trưởng (VPII): Ḥ
a thượng Thích Hộ Giác
5. Phó Viện Trưởng (VPII): Ḥa thượng Thích Chánh Lạc
6. Tổng Thư Kư (VP
I): Thượng tọa Thích Đức Thắng
7. Phó Tổng Thư Kư (VPII): Thượng tọa Thích Viê
n Lư
8. Tổng Vụ Trưởng Tổng vụ Cư Sỹ: Ḥa Thượng Thích Đ
ức Chơn
9. Tổng Vụ Trưởng Tổng vụ Tăng Sự: Thượng tọa Thích Quảng Hạnh
10. Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niê
n: Thượng tọa Thích Thanh Huyền
11. Tổng Vụ Trưởng Tổng vụ Văn Hóa: Thượng Tọa Thích Phước An
12. Tổng Vị Trưởng Tổgn Vụ Hoằng Pháp: Thượng Tọa Thích Thá
i Ḥa
13. Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xă Hội: Thượng tọa Thích Không Tánh
14. Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Kiến Thiết: Thượng Tọa Thích Thành Đạt.
15. Tô/ng Thủ Ủy: Thượng Tọa Thích Nguyên Lư


Phật lịch 2547,
Tu viện Nguyên Thiều,
Ngày 6 tháng 9 năm Quư Mùi (1.10.2003)
TUN Hội Đồng Lưỡng Viện
(đă ấn kư)
Sa môn Thích Quảng
Đ

Trở về Mục Lục