Xem xét mặt hoạt động của tổ chức Gia Đ́nh Phật Tử

từ góc độ công tác an ninh

2005-03-03 | Lê Đ́nh Luyện |

Sau năm 1975, tổ chức Gia đ́nh Phật tử, một h́nh thức tập hợp thanh, thiếu niên theo đạo Phật của Giáo hội Phật giáo trước giải phóng hầu như không c̣n hoạt động. Từ năm 1986, đặc biệt là những năm gần đây tổ chức Gia Đ́nh Phật tử đang từng bước phục hồi, gia tăng các hoạt động và bị một số đối tượng cực đoan quá khích lợi dụng kích động vào ư đồ chống đối, nhất là ở các tỉnh miền Trung. Đại hội Phật giáo toàn quốc kỳ 3 (1992) đă đưa vào Nghị quyết : Hoạt động của Ban hướng dẫn nam nữ cư sĩ phật tử trực thuộc Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban tôn giáo chính phủ đă có Thông tư số 01/TT/TGCP ngày 3-5-1995 về việc "Sinh hoạt của Gia đ́nh Phật tử" của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đă có Thông bạch về chủ trương và quy định bước đầu về cơ sở, đơn vị sinh hoạt, đoàn sinh, anh chị trưởng và trách nhiệm quản lư sinh hoạt Gia đ́nh Phật tử (Thông bạch số 455/TB/HĐTS ngày 21-7-95, Nghị quyết số 473/NQ/HĐTS ngày 20-8-95 và bản quy định kèm theo của Hội đồng trị sự trung ương).

Đây là vấn đề cần quan tâm nghiên cứu, xem xét giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa các tổ chức đoàn thể với quần chúng, nhất là việc củng cố nâng cao uy tín Gia đ́nh Phật tử Việt Nam - một thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong t́nh trạng hiện nay. Chúng tôi xin nêu một vài ư kiến sau :

  1. Về quá tŕnh h́nh thành và hoạt động của tổ chức Gia đ́nh Phật tử (GĐPT)

Tổ chức GĐPT ra đời năm 1947 ở Huế, do Hội Phật học An Nam chủ trương trên cơ sở thống nhất hai tổ chức đă có từ trước : "Gia đ́nh Phật hóa phổ" và "Phật học đức dục". Sự xuất hiện của các đoàn thể Phật giáo và GĐPT trong thời kỳ này có hai nguyên nhân chính : do nhu cầu củng cố Phật giáo, củng cố tinh thần dân tộc trong cuộc vận động chấn hưng Phật giáo của các nhà sư, trí thức Phật giáo có tinh thần yêu nước và do tác động mạnh mẽ của các phong trào "Thanh niên hướng đạo", phong trào "Quốc anh đoàn" và "Hội sinh viên Việt Nam" có tinh thần yêu nước, phong trào thanh niên tiền phong do Đảng cộng sản lănh đạo. Đối tượng chính của GĐPT là thanh, thiếu niên chịu ảnh hưởng khá sâu sắc của "Thanh niên hướng đạo".

Sự tồn tại và phát triển của GĐPT có thể chia làm ba giai đoạn chính :

Từ 1947 - 1954 : GĐPT chủ yếu củng cố tổ chức, phát triển lực lượng ở Huế và các tỉnh miền Trung đặc biệt từ 1951 Hội nghị thống nhất Phật giáo và sự ra đời của Tổng hội Phật giáo Việt Nam, hoạt động của GĐPT phát triển lan rộng ra nhiều địa phương kể cả phía Bắc và phía Nam.

Từ 1954 - 1963 : Mỹ-Diệm kỳ thị, đàn áp Phật giáo đă làm cho GĐPT thu hút đông đảo thanh thiếu niên tham gia đấu chống Mỹ-Diệm, bảo vệ Phật giáo.

Từ 1963 - 1975 : hoạt động của GĐPT phát triển mạnh và trở thành ṇng cốt trong phong trào đấu tranh của Phật giáo chống Mỹ-ngụy ở các đô thị và vùng tạm chiếm. Đặc biệt sau năm 1964 Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (Ấn Quang) ra đời, tổ chức GĐPT được kiện toàn, có hệ thống chặt chẽ từ trên xuống dưới theo từng cấp, trực tiếp thuộc sự chỉ đạo của Tổng vụ thanh niên Phật giáo thuộc Viện Hóa Đạo Phật giáo Ấn Quang, ở cơ sở GĐPT gắn với chùa, khuôn hội do các huynh trưởng tổ chức điều hành.

Trong quá tŕnh h́nh thành và phát triển, GĐPT cũng bị phân hóa cùng với sự phân hóa của giáo hội Phật giáo. Một bộ phận khá đông có tinh thần đạo pháp, dân tộc tham gia tích cực trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, nhiều người đă trở thành đảng viên, cán bộ cốt cán của các đoàn thể, mặt trận, c̣n lại một số ít có thái độ chính trị xấu do địch nắm để chống lại cách mạng.

2. Hoạt động của GĐPT sau 1975, đặc biệt từ 1986 đến nay :

Sau giải phóng miền Nam cùng với việc đấu tranh chống địch lợi dụng Phật giáo, ta đă tranh thủ tăng ni, tín đồ, vận động thống nhất Phật giáo cả nước. Năm 1981 Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ nhất tại Hà Nội đă thống nhất các tổ chức hệ phái Phật giáo làm một lấy tên chung là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, xóa bỏ hệ thống giáo quyền của các tổ chức cũ, tổ chức GĐPT cũ tự tan ră. Sau Đại hội Đảng lần thứ VI, trước chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước ta, cùng với việc củng cố Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các hoạt động của GĐPT cũng từng bước phục hồi. Ban đầu chỉ lẻ tẻ ở một vài nơi, đến nay hoạt động trở lại tương đối rộng ở các tỉnh miền Trung, Nam bộ. Tuy mức độ khác nhau nhưng hầu hết là lợi dụng danh nghĩa "Ban hướng dẫn" của giáo hội. Từ đầu năm 1990 đến nay nhóm cầm đầu huynh trưởng cũ đă nhiều lần lợi dụng việc giỗ kỵ để họp bàn chương tŕnh hoạt động từ trung ương đến cơ sở. Tại Thừa Thiên - Huế năm 1987-1988 có 54 khuôn hội nay đă tăng lên 435 khuôn hội ; ở 145 xă phường có 80/96 chùa, tự viện có GĐPT và hơn 10 ngàn người tham gia trong đó có 1036 huynh trưởng, ở Quảng Nam - Đà Nẵng có hơn 4000 người, ở các tỉnh khác mỗi nơi có từ 1000 - 2000 người. Trong số huynh trưởng cũ có một số là địch ngụy có thái độ bất măn, có quan hệ chặt chẽ với số đối tượng cực đoan quá khích trong nhóm Phật giáo Ấn Quang cũ đang tích cực hoạt động chống đối.

Trước t́nh h́nh trên, thái độ của một số cao tăng Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng chưa thống nhất, v́ họ lo lắng sợ cho phục hồi GĐPT, số xấu sẽ thao túng gây khó khăn cho giáo hội, mặc khác cũng muốn có GĐPT để phục vụ cho các nhu cầu hoạt động tôn giáo b́nh thường của giáo hội. Số tăng ni đứng ngoài Giáo hội Phật giáo Việt Nam muốn tổ chức GĐPT phát triển mạnh để thao túng, lợi dụng làm đối trọng với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ép Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Nhà nước phải thừa nhận tư cách pháp nhân.

Về chủ trương của ta từ Trung ương đến địa phương cũng không thống nhất, thiếu kịp thời và cụ thể, do đó cách giải quyết thiếu đồng bộ, nơi lỏng, nơi chặt tạo ra sơ hở để kẻ địch lợi dụng. Từ thực tiễn trên, thực hiện ư kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, ngày 20-3-1995, Ban Dân vận Trung ương đă có hướng dẫn số 36/HD/DVTW về chủ trương đối với GĐPT.

3. Một số ư kiến đề xuất :

Về nhận thức, quán triệt Nghị quyết 24 của Đảng và Nghị định 69 của Chính phủ cần thấy rơ GĐPT là một vấn đề thuộc nội dung tôn giáo, phản ánh nhu cầu sinh hoạt tôn giáo, đáp ứng những đ̣i hỏi trong quá tŕnh giáo hóa triết thuyết cũng như đạo đức Phật giáo trong một bộ phận phật tử. Hoạt động của GĐPT chủ yếu là giảng dạy giáo lư, thực hành nghi thức tụng niệm và giáo dục đạo đức hướng thiện. Đây là vấn đề có tính hơn hẳn và có sức thu hút thanh, thiếu niên trong điều kiện kinh tế hiện nay c̣n khó khăn, giá trị đạo đức bị coi nhẹ, suy thoái, các tiêu cực, tệ nạn tác động ngày càng nhiều, trong khi các đoàn thể thanh, thiếu niên của ta chưa đáp ứng được nhu cầu nội dung sinh hoạt hướng nghiệp.

Trong GĐPT lực lượng ṇng cốt là thanh, thiếu niên ; thành phần lănh đạo GĐPT là cư sĩ, trí thức Phật giáo, là lực lượng có vai tṛ quan trọng đối với tín đồ phật tử và giáo hội, do đó trong nội dung sinh hoạt rất dễ bị bọn xấu lợi dụng vào các hoạt động xấu kể cả hoạt động chính trị. Về phía ta phải thừa nhận một vấn đề là nhận thức, hiểu về GĐPT của một số ban ngành, địa phương và cán bộ chưa đúng, đánh giá về GĐPT chưa rơ ràng, thiếu khách quan, mới chỉ xem xét từ khía cạnh chính trị không thấy hết tính chất quần chúng khá rộng răi, không thấy rơ quá tŕnh ra đời, phát triển của GĐPT có tính tích cực, hợp lư mà ta đă sử dụng vận động họ tham gia phong trào yêu nước cách mạng, nhất là thời kỳ chống Mỹ. Khi hoạt động GĐPT phục hồi trở lại ta không có chủ trương dứt khoát, kịp thời và cũng không có lư do để giải thích v́ sao không cho hoạt động trong điều kiện xă hội có nhiều tiêu cực xấu tác động. V́ vậy trong gải quyết các vấn đề liên quan đến GĐPT nặng về hành chính đơn thuần, không vận động quần chúng, không dựa vào chính sách, pháp luật của Nhà nước, không dựa vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam để nắm và quản lư nên dẫn đến t́nh h́nh phức tạp không đáng có.

Về chủ trương :

- Nên cho phép thanh, thiếu niên phật tử có nhu cầu được sinh hoạt GĐPT với nội dung giáo lư đạo đức Phật giáo và một phần vui chơi hướng thiện ở các chùa, tự viện, tịnh xá, niệm phật đường với sự hướng dẫn của một số huynh trưởng (anh chị trưởng) và sự bảo trợ của vị sư trụ tŕ quản lư nơi thờ tự hoặc vị cư sĩ hộ tự, do Giáo hội Phật giáo Việt Nam trực tiếp quản lư và được chính quyền bảo hộ. Đây là nguyện vọng chính đáng của thanh, thiếu niên phật tử và gia đ́nh các em, phù hợp với thiện chí của những huynh trưởng, tăng ni có động cơ nhiệt t́nh trong sáng với lợi ích chính đáng của Phật giáo.

- Sinh hoạt GĐPT là một phương thức tu học, sinh hoạt hướng thiện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam dành cho thanh, thiếu niên phật tử. Giáo hội phải xây dựng, bố trí các huynh trưởng, người bảo trợ để trực tiếp hướng dẫn và quản lư sinh hoạt GĐPT. Để đảm bảo sinh hoạt tu học giáo lư đạo đức và một phần vui chơi lành mạnh cho thanh, thiếu niên phật tử không cần thiết phải có tổ chức đoàn thể riêng có hệ thống dọc các cấp, chỉ cần một ban hướng dẫn chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ở các địa phương trực thuộc ban trị sự tỉnh hội, thành hội. Các huynh trưởng có thể trực tiếp làm công việc hướng dẫn những nhóm GĐPT ở các chùa hoặc cố vấn cho ban trị sự thành hội, tỉnh hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong việc hướng dẫn GĐPT ở cơ sở.

- Các cấp, các ngành, các địa phương phải nắm vững quan điểm chủ trương, nguyên tắc, có biện pháp tốt, lấy kiên tŕ vận động, thuyết phục làm chính, coi trọng và phát huy vai tṛ của giáo hội, các huynh trưởng, tăng ni, cư sĩ có thiện chí và uy tín của lực lượng cốt cán đồng thời phải đảm bảo chính sách pháp luật, kỷ cương phép nước.

- Đối với số có động cơ chính trị ta cần phải thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ, làm cho giáo hội, tăng ni và quần chúng nhận rơ, đồng t́nh trước khi đưa ra xử lư với tư cách công dân phạm pháp.

Những nội dung cụ thể :

Đối với tổ chức GĐPT cũ về nguyên tắc không thừa nhận, cần vận động điều chỉnh theo chủ trương hiện hành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Nhà nước. Các trường hợp đă sinh hoạt GĐPT từ 1975 về trước, nay có nhu cầu, nguyện vọng tiếp tục sinh hoạt cần nghiên cứu giải quyết theo chủ trương ở phần trên do Giáo hội Phật giáo Việt Nam hướng dẫn, quản lư theo chính sách pháp luật.

Đối với nội dung sinh hoạt, ngoài các nội dung giáo lư, đạo đức đạo Phật, kỹ năng thường thức vui chơi hướng thiện do Giáo hội Phật giáo Việt Nam quy định, khi cần tham gia các hoạt động giới tính, xă hội ngoài phạm vi tôn giáo (văn hóa, từ thiện xă hội, cắm trại) hoặc tổ chức ra ngoài khuôn viên, chùa, tự viện... th́ phải xin phép chính quyền, cơ quan chức năng có trách nhiệm gắn với các đoàn thể thanh, thiếu niên trong các hoạt động chung.

Đối với người bảo trợ : phải chịu trách nhiệm trước giáo hội và chính quyền về sinh hoạt GĐPT ở cơ sở, được sự chấp thuận của ban trị sự Phật giáo tỉnh, thành phố và chính quyền cùng cấp.

Về tổ chức thực hiện :

Quán triệt chủ trương của Trung ương, các địa phương cần làm thông suốt, đồng bộ trong các ngành chức năng. Từng đơn vị, địa phương phải có kế hoạch cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ, có phân công lực lượng chuyên trách có đủ điều kiện khả năng và phương tiện cần thiết, có sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa các cấp, các ngành, các đoàn thể.

Lực lượng an ninh với nhiệm vụ, chức năng của ḿnh cần làm tốt nghiệp vụ cơ bản ; kịp thời làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng giải quyết những vấn đề nảy sinh trong hoạt động GĐPT theo đúng chính sách pháp luật. Đồng thời chú ư thông qua nghiệp vụ tác động giáo hội lựa chọn số cốt cán để hướng dẫn GĐPT.

Đối với số huynh trưởng cũ có vấn đề phức tạp hoặc có hoạt động chống đối, cần tập trung trinh sát làm rơ, thu thập tài liệu đầy đủ chứng cứ để xử lư theo chính sách pháp luật. Nghiên cứu xây dựng mạng lưới bí mật đảm bảo kịp thời phát hiện t́nh h́nh và chủ động hướng lái các hoạt động GĐPT theo hướng tích cực, tiến bộ, đúng chính sách pháp luật.

Lê Đ́nh Luyện

Trở về Mục Lục