CÁO BẠCH

NAM MÔ BỎN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

---------oooO ooo-----------

-Công Đồng Phật Giáo Khuôn Việt – Chùa Pháp Quang, -Gia Đ́nh Phật Tử Pháp Quang

Chúng tôi vô cùng đau đớn báo tin cùng toàn thể Quư Phật Tử, Quư Đạo Hữu và Quư Đồng Hương:

Bổn Sư chúng tôi: Cố Ḥa Thượng Thượng Trí Hạ Hiền

-Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới

-Viện Trưỏng Trung Tâm Phật Giáo Khuôn Việt -Viện Chủ Chùa Pháp Quang

-Cố Vấn Ban Điều Hợp Trung Ương GĐPT Việt Nam Trên Thế Giới

-Cố Vấn Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ

-Cố Vấn Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Tịnh Khiết

-Cố Vấn Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại

Cố Vấn Trung Tâm Phật Giáo Vạn Hạnh –New Orleans

-Cố Vấn Hội Phật Giáo Chùa Quang Minh –New Mexico

-Sau 74 năm trụ thế và 66 hạ lạp, nay hóa duyên đă măn phần, Ḥa Thượng đă đột ngột xả bỏ báo thân, thâu thần thị tịch vào lúc 16 giờ 30, Chủ nhật, ngày 8 tháng 8 năm 2010 (tức ngày 28, tháng 6, năm Canh Dần) tại Chùa Pháp Quang.

-Lễ nhập kim quan vào lúc 11 giờ 00 sáng ngày 10, tháng 8 năm 2010

Kim quan Cố Ḥa Thưọng được tôn trí tại Nhà Sinh Hoạt, Trung Tâm Phật Giáo Khuôn Việt, thành phố Grand Prairie, Texas.

Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tông, Tứ Thập Tứ Thế. Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới

Viện Trưởng Trung Tâm Phật Giáo Khuôn Việt, Pháp Quang Tự Viện Chủ, húy Thượng Trí Hạ Hiền Ḥa Thượng Giác Linh

Grand Prairie, ngày 9 tháng 8, năm 2010

Thích Chúng Môn Đệ Tử

Đồng Cáo Bạch

--------------------------------------------------

( * ) - Ban Tổ Chức Tang Lễ Cố Ḥa Thượng Thích Trí Hiền
( * ) - Chương Tŕnh Lễ Tang Cố Ḥa Thượng Thích Trí Hiền