Mc Lc

Ngày 13 tháng 11 năm 2009

Bài mới

Phật Pháp

( * ) Ấn Ðộ đến thời đức Phật Chính Hạnh
( * ) Lược sử đức Phật Phúc Trung
( * ) Ðức Phật và Tam Tạng kinh điển Bình Anson
( * ) Giáo lý nguyên thủy Phật Giáo HT. Thích Thanh Kiểm
( * ) Kiết tập kinh điển Chính Hạnh
( * ) Trào lưu tư tưởng Phật giáo Ấn độ Chính Hạnh
( * ) Các bộ phái Phật giáo Ấn độ Chính Hạnh
( * ) Sự truyền bá đạo Phật Phúc Trung
( * ) Phật giáo Trung Hoa Phúc Trung
( * ) Phật giáo Việt Nam Phúc Trung
( * ) Đạo Phật Nguyên Thủy tại Việt Nam Bình Anson
( * ) Các tông phái Phật giáo tại Việt Nam Phúc Trung
( * ) Kinh điển Phật giáo Chính Hạnh
( * ) Bốn đế Phúc Trung
( * ) Ngũ Uẩn trong giáo lý nguyên thủy của đức Phật VD
( * ) Sáu độ Phúc Trung
( * ) Tám đường chánh Phúc Trung
( * ) Người Phật Tử Chân Chánh Phúc Trung
( * ) Bát quan trai Phúc Trung
( * ) Ăn chay
Phúc Trung
( * ) Cúng dường Tam bảo Phúc Trung
( * ) Bố thí
Phúc Trung
( * ) Phương pháp tu học hàng ngày
Phúc Trung
( * ) Lý Luân Hồi
Phúc Trung
( * ) Lý Nhân Duyên
Phúc Trung
( * ) Lý Nhân Quả Phúc Trung
( * ) Thiện ác nghiệp báo Phúc Trung
( * ) Mười hai nhân duyên
Phúc Trung
( * ) Năm giới
Phúc Trung
( * ) Niệm Phật
Phúc Trung
( * ) Niệm Phật Pháp môn thù thắng Chính Hạnh
( * ) Nhập thất
Phúc Trung
( * ) Thiền
Phúc Trung
( * ) Thiền con đường chuyển hóa Phúc Trung
( * ) Cách thức trang thiết bàn Phật
Phúc Trung
( * ) Nghi thức Chuông Mõ Phúc Trung
( * ) Tụng kinh chủ lễ
Phúc Trung
( * ) Ý Nghĩa kinh nhật tụng
Phúc Trung
( * ) Ý nghĩa lễ Vu Lan Chính Hạnh
( * ) Phật tử có nên là người ăn chay không ? Chuyển dịch Tâm Diệu

( * ) Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Chính Hạnh
( * ) Quán Thế Âm Bồ Tát Chính Hạnh
( * ) Ðại Thế Chí Bồ Tát Chính Hạnh
( * ) Ðại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
( * ) Tam giới duy Tâm, vạn pháp duy Thức Chính Hạnh
( * ) Tôi học Duy Thức Chính Hạnh
( * ) Tìm hiểu Bát nhã ba la mật đa Tâm kinh Phúc Trung

( * ) Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới Nguyễn Hữu Hy
( * ) Ý Nghĩa cờ Phật Giáo Thế Giới Minh Ðức
( * ) Võ Tắc Thiên và Phật Giáo Ðời Ðường Minh Ðức & Phúc Trung
( * ) Lương Võ Ðế Phật Tâm Thiên Tử Chính Hạnh
( * ) Huệ Năng Lục Tổ Phúc Trung
( * ) Ðoàn Trung Còn nhà học Phật miền Nam Phúc Trung
( * ) Tâm Minh - Lê Ðình Thám Thích Ðồng Bổn
( * ) Chánh Trí - Mai Thọ Truyền Thích Ðồng Bổn
( * ) Thiều Chửu Nguyễn Hữu Kha
( * ) Trần Nhân Tông Sở Ðắc Giải Thoát Và Tư Tưởng Phật Học HT. Thích Chơn Thiện
( * ) Trần Thái Tông HT. Thích Chơn Thiện
( * ) Tuệ Trung Thượng Sĩ HT. Thích Chơn Thiện
( * ) Kính mừng Phật đản 2627 Phúc Trung
( * ) Giới thiệu Kinh Hoa Nghiêm Hòa Thượng Thích Trí Quảng
( * ) Giới thiệu Tiểu Bộ Kinh Gs. Trần Phương Lan
( * ) Ngũ uẩn Tuệ Minh Ðạo Nguyễn Ðức Can
( * ) Từ Bi và Trí Tuệ Tuệ Minh Ðạo Nguyễn Ðức Can
( * ) Chữ Tu trong đạo Phật HT. Thích Thiện Siêu
( * ) Gương đạo hạnh & lòng hiếu từ của một vị Ni Viên Ngọc Dũng
( * ) Căn thân và thế giới đều là biểu hiện của chân tâm Minh Ðức Bùi Ngọc Bách
( * ) Tu học Phúc Trung
( * ) Phật Giáo Ba Tư Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
( * ) Phương Pháp dạy đạo Phật cho thiếu nhi
( * ) Nghệ thuật giảng dạy Phật pháp
( * ) Sự tích Rằm tháng Bảy và xuất xứ hai tiếng Vu lan An Chi (Huệ Thiên)
( * ) Nhân mùa Vu Lan đọc lại Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh của Nguyễn Du Nguyễn Châu
( * ) Duy Ma Cật Sự Khai Phát Trí Tuệ Tuệ Sỹ
( * ) Tham Ðồng Khế của Nam Nhạc Thạch Ðầu Gs. Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
( * ) Tìm hiểu Ngày sanh của đức Phật Thích Ca  Nguyễn Phúc Bữu Tập Ph. D
( * ) Lược khảo về sự tích và ý nghĩa về lễ Vu Lan  Nguyễn Phúc Bữu Tập Ph. D
( * ) Thử nhìn Thiền bằng con mắt khoa học Hoàng Vũ DDS
( * ) Chuông Trống Mõ và Chuông Trống Bát Nhã Chánh Hạnh
( * ) Ăn Chay Và Sức Khỏe Chánh Hạnh
( * ) Các ngày Vía chư Phật và Bồ Tát trong năm 2005
( * ) Về một quyển sách Chánh Hạnh
( * ) Đôi điều ghi chép về Đại Tạng Kinh Liên Hương kính ghi
(
* ) Đức Phật Thầy Tây An Phúc Trung
( * ) Phép Lạ Tăng Thân Ở Tu Viện Bát Nhã Lâm Đồng Pháp Xa
(
* ) 48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà
( * ) Hãy buông ra Phạm Đà Giang


Vũ trụ và Con người dưới cái nhìn của Triết học, Khoa học và Tôn giáo Phúc Trung

( * ) Tín ngưỡng
( * ) Triết học
( * ) Khoa học
( * ) Khổng giáo
( * ) Lão giáo
( * ) Do Thái giáo
( * ) Thiên chúa giáo
( * ) Hồi giáo
( * ) Ấn giáo ( Bà La Môn)
( * ) Phật giáo

Lý Duyên Khởi Phúc Trung

( * ) Duyên khởi và vô minh duyên khởi.
( * ) Lục đại duyên khởi.
( * ) Nghiệp cảm duyên khởi
( * ) A Lại Da duyên khởi
( * ) Như Lai tạng duyên khởi
( * ) Pháp giới duyên khởi
( * ) Tổng kết về Duyên Khởi

 

Kinh - Sách

( * ) Lăng Nghiêm Thiển Dịch Nguyên tác Mạc Chánh Hy Dịch giả Nguyên Trừng
( * ) Kinh Dược Sư dịch giả Thiều Chữu
( * ) Hồi ký thành lập Hội Phật Giáo Việt Nam HT. Thích Trí Hải

( * ) Thiền Thoại Như Đức - Hạnh Huệ
( * ) Gươm Báu Trao Tay Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
(
* ) Thế Giới Quan Phật Giáo Thích Mật Thể
 

Gia Ðình Phật Tử

( * ) Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (1976)
( * ) Nội Quy Gia Ðình Phật Tử Việt Nam (1967)
( * ) Quy Chế Huynh Trưởng Gia Ðình Phật Tử Việt Nam
( * ) Chương trình tu học các cấp Gia Ðình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ

( * ) Nguồn gốc Gia Ðình Phật Tử Phúc Trung
( * ) Những ngày đầu của Gia Ðình Phật Tử
Lê Lừng
( * ) Bán con vào chùa Nhuận Pháp Tôn Thất Liệu
( * ) Lược sử Gia Ðình Phật Tử Việt Nam Phúc Trung
( * ) Nói chuyện về GÐPT Miền Bắc Thông Phương Ðặng Văn Khuê
( * ) Sự hình thành GÐPT Vĩnh Nghiêm Ngô Mạnh Thu, Tuệ Linh, Thiện Thanh, PT
( * ) Ái Hữu GÐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại Phúc Trung
( * ) Nguyên nhân thành lập Ái Hữu GÐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại Diệu Quỳnh Tuyến Trần
( * ) Qua 50 năm... Tóc đã bạc màu Nguyễn Quang Vui và Nguyễn Huy Nghiễn
( * ) Ai là tác giả huy hiệu Hoa sen trắng và bài ca Dây Thân Ái ? Tâm Hảo Hồ Phùng
( * ) Tâm Thông Nguyễn Ðức Lợi, chim đầu đàn GÐPT/VN Nhuận Pháp & Phúc Trung
( * ) Lửa trại Phúc Ân Nguyễn Huy Nghiễn
( * ) Một chút tiểu sử Thầy Chính Tiến Phúc Ân ghi
( * ) Người Huynh Trưởng Thời Ðại
Trưởng Thị Nghĩa Trần Trung Ðạo
( * ) Vài Thương Nghĩ Tản Mạn Trưởng Tâm Trí Nguyễn Quang Vui
( * ) Thống Nhất Gia Ðình Phật Tử Phúc Trung
( * ) Tưởng nhớ Anh
Phúc Trung
( * ) Giao Ước
( * ) Lễ Thọ Cấp DŨNG của Trưởng Tâm Lạc Nguyễn Văn Thục ngày 22-5-2005
( * ) Thành viên Chi Ái Hữu Vĩnh Nghiêm Úc Châu
( * ) Dự thảo: Điều lệ Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại
( * ) Dự thảo Bản Điều Lệ Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm (mới bổ sung)
( * ) Những Tham dự viên đầu tiên đã đến Ban Tổ Chức
( * ) Những suy tư về Hội Ngộ 2005 Phúc Trung
( * ) Tiền Hội Ngộ (ảnh của Vũ Thế Khanh)
( * ) Hội ngộ Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại (ảnh VTK)
( * ) Diễn tiến Hội ngộ (ảnh VTK)
( * ) Ảnh đẹp của Hội ngộ (ảnh VTK)
( * ) Danh sách Ban Chấp Hành Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại
( * ) Bản Kết Ước 30-12-2005
( * ) Họ là ai ? Phúc Trung
( * ) Trên Tu Viện Kim Sơn (ảnh Diệu Thu)
( * ) Cây Bồ Đề của AHVN trồng trên Tu viện Kim Sơn (ảnh Diệu Thu)
( * ) Danh sách và địa chỉ liên lạc Ban Chấp Hành AHVN
( * ) Hội ngộ Nam California đầu xuân Bính Tuất 2006
( * ) Hội ngộ Bắc California đầu xuân Bính Tuất 2006
( * ) Lá Thư Mùa Xuân của Trưởng Ban Chấp Hành AHVN Thiện Thanh Đặng Đình Khiết
(
* ) Họp Mặt Tất Niên Chi Nam Cali. 2006
( * ) Họp Mặt Tân Niên Nam California 2007
( * ) Tiểu sử HT Cấp Dũng Tâm Lạc Nguyễn Văn Thục
( * ) Hình ảnh Tang Lễ Trưởng Tâm Lạc Nguyễn Văn Thục
( * ) Thư mời họp ngày 21-7-2007 của Chi Nam Cali AHVN/HN
( * ) Lễ Hội Hoa Hồng 2007 Quảng Diệu Ngọc Cao Minh Châu
( * ) Chuyến Chu Du của VHVN Nam Bắc Cali đến Washington DC và Montréal Canada
( * ) Thư Chung BTV AHGĐPTVNHN
( * ) Gia Đình Phật Tử Vĩnh Nghiêm Phúc Tịnh Phạm Minh Tâm thực hiện
( * ) Tổ chức Hội Ngộ AH/GĐPTVN/HN năm 2008 tại Hoa Thịnh Đốn
( * ) Bích Chương Hội Ngộ Ái Hữu Vĩnh Nghiêm 2008 AHVN/Miền Đông
( * ) Đường Về Hội Ngộ 2008 Phúc Trung
( * ) Bích Chương Hội Ngộ AHVNHN 2008
( * ) Chúc Mừng Năm Mới Mậu Tý Trang nhà Vĩnh Nghiêm
( * ) Họp Mặt Đầu Năm Mậu Tý 2008 Chi Nam Cali AHGĐPTVNHN Hình Diệu Thu & Phúc Thịnh
( * ) Họp Mặt Đầu Năm Mậu Tý 2008 Chi Miền Đông AHGĐPTVNHN Thiện Thanh
( * ) Logo Hội Ngộ Vĩnh Nghiêm năm 2008
( * ) Tìm Nhau Nhạc và Lời Tâm Trí Nguyễn Quang Vui
( * ) Ca Dao Vân Động Hội Ngộ AHVN 2008
( * ) Dự Thảo Chương Trình Hội Ngộ AHVN 2008
( * ) Chương Trình Hội Ngộ AHVN 2008 Nồng Ấm Sắc Hoa Anh Đào
( * ) Đài RFA Phỏng vấn các thành viên tham dự Hội Ngộ 2008 phát thanh ngày 10-4-2008
( * ) Nhân Ngày Mother's Day 2008
(
* ) Nhắc Chuyện Cũ Phúc Trung
( * ) Họp Mặt Đầu Năm Kỷ Sửu Chi AHVN Nam Cali Ảnh Nga Phạm
(
* ) Họp Mặt Đầu Năm Chi AHVN Miền Đông Tin - Ảnh Đặng Đình Khiết
( * ) Trang Tưởng Niệm GĐPT Miền Vĩnh Nghiêm
( * ) Lễ Phật Đản 2633 do Chi AHVN Nam Cali tổ chức tại Thiền Viện Sùng Nghiêm
( * ) Tiệc Mừng Gia Đình Trưởng Bùi Thọ Thi Đến Mỹ Định Cư Tháng 4/2009
(
* ) Trở Lại Cali Phúc Trung
( * ) Đến San José năm 2009 Phúc Trung
( * ) Họp mặt Chi AHVN Miền Đông 21-6-2009

( * ) Thăm viếng Trưởng Bùi Thế San 27-6-2009
(
* ) Trưởng Ban Đặng Đình Khiết thăm gia đình các thành viên Nam Cali 27-6-2009
(
* ) Họp Mặt Chi AHVN Nam Cali 28-6-2009
(
* ) Trưởng Ban Chấp Hành AHVN thăm các Trưởng Chi AHVN Bắc Cali
(
* ) Thành Phần Ban Chấp Hành AHGĐPTVNHN Nhiệm kỳ 2008-2010
(
* ) Ảnh do Trưởng Đặng Đình Khiết ghi nhanh chuyến đi Cali Hè 2009
 

Phân Ưu

( * ) Thành kính phân ưu của Chi AHVN/ÚcChâu
(
* ) Thành kính phân ưu của BCH/AHVN Hải Ngoại
(
* ) Phân ưu cùng gia đình Trưởng Tâm Lạc BCH/AHVNHN
(
* ) Phân Ưu với Trưởng Nguyên Thông và Diệu Minh BCH/AHVNHN
(
* ) Phân ưu với Trưởng Nguyên Thông Chi AHVN/Bắc Cali
(
* ) Phân Ưu với Trưởng Chúc Mỹ Lâm Tú Phương BCH/AHGĐPTVNHN
(
* ) Phân Ưu với Trưởng Nguyễn Tư Trù BCH/AHGĐPTVNHN
(
* ) Phân Ưu với Trưởng Phúc Thiện Ngũ Duy Thành và Diệu Lan BCH/AHGĐPTVNHN
(
* ) Phân Ưu với Trưởng Tâm Diệu Lê Dương Mỹ và Nguyên Dũng Lê Đình Du BCH/AHGĐPTVNHN
(
* ) Phân Ưu với Trưởng Tâm Diệu và Nguyên Dũng Chi AHVN Bắc Cali
(
* ) Phân Ưu với Trưởng Lê Thị Tuyết, Lê Ngọc Hồ, Lê Thị Nga BCH/AHVN/HN
( * ) Phân Ưu với TrưởngQuảng Diệu Hương Lê Thị Hằng BCH/AHVN
(
* ) Phân Ưu với Trưởng Minh Tuấn Lê Văn Mạnh AHVN
(
* ) Phân Ưu với Trưởng Nguyễn Thị Ngân và Nguyễn Quang Vui
(
* ) Phân ưu với Trưởng Cao Minh Châu BCH/AHGĐPTVNHN

Tập Ảnh

( * ) Bồ Tát Thích Quảng Ðức
( * ) Ảnh lịch sử chụp tại chùa Xá Lợi "Ngày thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất"

( * ) Cố Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết Ðệ Nhất Tăng Thống GHPGVNTN
( * ) Ðại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang Xử lý Viện Tăng Thống GHPGVNTN
( * ) Hòa Thượng Thích Thiện Phước Trụ trì Tổ đình Linh Sơn Cổ Tự Núi Dinh Bà Rịa
( * ) Hòa Thượng Thích Minh Châu nguyên Viện Trưởng Viện Ðại Học Vạn Hạnh
( * ) Hòa Thượng Huyền Quang và chư Thượng Tọa cùng Thượng Tọa Tuệ Sỹ tại Hà Nội
( * ) Hòa Thượng Huyền Quang tại Hà Nội sau khi xuất viện.
( * ) Ảnh kỷ niệm Lưỡng Viện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (2-10-2003)
( * ) Một Ðóa sen đẹp
( * ) Hòa Thượng Thượng Thủ Thích Tâm Châu và Phúc Trung, Diệu Lan tại Chùa Chánh Pháp Kentucky
( * ) Một giấc thiên thu
( * ) Ngày 10 tháng 12 năm 2004 Võ Văn Phú đến thăm AHVN Miền Đông Hoa Kỳ
( * ) Vài hình ảnh sinh hoạt Trại Tuệ Tạng 11
(
* ) Hình ảnh Hội Ngộ AH/GĐPTVN/HN Kỳ VI 2008 Tại Washington DC
( * ) Phật Và Bỗ Tát
(
* ) Chùa Đại Bi Và Chùa Thiếu Lâm
( * ) Trang Vinh danh các Trưởng Gia Đình Phật Tử Miền Vĩnh Ngfhiêm
( * ) Trang Tưởng Niệm các Trưởng GĐPT Miền Vĩnh Nghiêm
( * ) Tình bạn cảm động của hai chú chó


Phimnh

( * ) 50 Năm Đó Đây Nhạc Tâm Trí Quang Vui Trình bày Đoàn Chính
( * ) 911 Sẽ không bao giờ quên.
( * ) Bài Học Phật Pháp Lê Nguyên Anh
( * ) Bài Học Quét Lá Nhạc Võ Tá Hân
( * ) Bonjour VietNam Nhạc Marc Lavoine Phạm Quỳnh Anh trình bày
( * ) Bonsai Christdavid05
( * ) Cát và Đá
( * ) Cám Ơn Đời Hình Ảnh Lise Tardif
( * ) Chào Đất Nưóc Tự Do và Hy Vọng Nhạc Anh Nguyên Giọng ca Hà Thanh
( * ) Chiếc bình Nứt
( * ) Chúng ta phải làm gì khi bị HeartAttack
( * ) Dreams and Memories
( * ) Du lịch Vạn Lý Trường Thành Greenband747@yahoo.com
( * ) Đây Thôn Vĩ Dạ Nhạc Võ Tá Hân, Thơ Hàn Mạc Tử, Ca sĩ Vân Khánh
( * ) Đêm Đông Giọng ca Bạch Yến
( * ) Dhammakaya Cetiya Thiền Viện lớn nhất thế giới Đỗ Văn Giáp thực hiện PowerPoint Show
( * ) Đi Bộ Trên Mặt Bước (Film)
( * ) Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười Nhạc Võ Tá Hân, Thơ Trần Trung Đạo, Trình bày Bảo Yến
( * ) Đời sống Đẹp (PowerPoint)
( * ) Đường Về Đất Phật Thích Không Từ
( * ) Giá Trị Của Phụ Nữ (Slide Show)
( * ) Giọt Nước Mắt Cho Quê Hương (Slide Show)
( * ) Hà Tiên Năm 2006 (Film)
( * ) Hành Trình Về Phương Đông NN
( * ) Hạnh Phúc Ơi Tìm Mi Chỗ Mô ? Trúc Huy sưu tập
( * ) Hoa Đào Năm Ngoái
( * ) Hội Ngộ AH/GĐPTVN/HN kỳ I năm 1995 tại Nam Cali Phim ảnh của Trưởng Diệu Thu
( * ) Hội Ngộ AH/GĐPTVN/HN Kỳ II năm 1997 tại Nam cali Phim ảnh của Phúc Trung
( * ) Hội Ngộ AH/GĐPTVN/HN Kỳ III năm 1999 tại Bắc Cali Phim của Nguyễn Quý Đức
( * ) Hội Ngộ AH/GĐPTVN/HN Kỳ IV năm 2001 tại Dallas Texas Ảnh của Chị Diệu Thu
( * ) Hội Ngộ AH/GĐPTVN/HN Kỳ V năm 2005 tại Bắc Cali Ảnh của Chị Diệu Thu & Vũ Thế Khanh
( * ) Hội Ngộ AH/GĐPTVN/HN Kỳ VI năm 2008 tại Washington DC
( * ) Hội Ngộ Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại 1995, 97, 99, 2001, 05, 08
( * ) How Much Do You Love Your Liver
( * ) Khóa lễ Hội Ngộ năm 2005 tại Chùa Giác Minh Phim của chị Diệu Thu
( * ) Lễ Hội Hoa Anh Đào Nở Tuấn Vũ
( * ) Lòng Mẹ Nhạc Y Vân Ca sĩ Thái Thanh, Hình ảnh Đào Hoa Nữ, Trình bày Phúc Trung
( * ) Mẹ Nhạc và Lời Minh Đức, Tiếng hát Hồng Mơ
( * ) Mẹ Dạy Con Hương Lan Ca Vọng Cổ
( * ) Mùa Xuân Du Lịch xứ Anh Đào
( * ) Nghệ Thuật Sống Khỏe Dr. Dráuzio Varella
( * ) Nhạc Piano Việt Nam
( * ) Phật Giáo Việt Nam Nhạc Lê Cao Phan, Hình ảnh Phúc Trung Slide Show ( 1 )
( * ) Phật Giáo Việt Nam Nhạc Lê Cao Phan, Hình ảnh Phúc Trung Slide Show ( 2 )
( * ) Phong Kiều Dạ Bạc (Slide Show)
( * ) Phóng sự Tết năm con chuột 2008 của Huỳnh Chiếu Đẳng
( * ) Quê Nghèo Nhạc Phạm Duy Ca sĩ Thái Thanh Trình bày Minh Dung
( * ) Quỳnh  Hoa Nhạc Trịnh Công Sơn, Nhạc hòa tấu Quỳnh Hương, Hình Lê Nguyên, Hồng Hy, Trần Quả
( * ) Tâm Sự Của Cha Mẹ
( * ) Triển Lãm Hoa Phong Lan ở Đài Loan năm 2007 (Slide Show)
( * ) Thư Pháp Việt Nam (Slide Show)
( * ) Tiểu Quốc Monaco và Grace Kelly

( * ) Tìm Nhau Trưởng Tâm Trí Trình bày
( * ) Tìm Nhau Nhạc Tâm Trí Quang Vui Trình bày Đoàn Chính
( * ) Tình Bạn (Slide Show)
( * ) Việt Nam, Việt Nam Nhạc Phạm Duy Huỳnh Chiếu Đẳng Trình bày Slide Show
( * ) Việt Nam Quê Hương Tôi Nguyễn Thu Hoa
( * ) Vĩnh Nghiêm Nhạc Tâm Hòa Ngô Mạnh Thu Trình bày Đoàn Chính
( * ) Vũ điệu Thiên Thủ Quán Thế Âm
( * ) Xin Hãy Cho Nhau Nụ Cười Nhạc Miên Du, Hương Giang hát, Quýdenver trình bày S/S
( * ) Xứ Chùa Tháp

( * ) Một người đã qua Phúc Trung
( * ) Người mới ra đi Phúc Trung
( * ) Ðà lạt mù sương Phúc Trung
( * ) Tản mạn về Huế Thanh Liên
( * ) Cây Bồ đề trên tu viện Kim Sơn Phúc Trung
( * ) Hội ngộ San Jose 1999 Tâm Hòa & Duy Nghiệp
( * ) Cửa Không hé mở Phúc Trung
( * ) Kỷ niệm còn đó Phúc Trung
( * ) Một chuyến rong chơi Phúc Trung
( * ) Một thoáng hương xưa Phúc Trung
( * ) Tản mạn về Sàigòn Thanh Liên
( * ) Sàigòn tôi lại trở về Phúc Trung
( * ) Trở lại Cali Phúc Trung
( * ) Tưởng nhớ Chị Nhất Chi Mai Phúc Trung
( * ) Việt nam một chuyến về thă
m Phúc Trung
( * ) Trở về Tâm Diệu Dương Thị Mỹ
( * ) Chim hót trên cành Phúc Trung
( * ) Nguyễn Quang Vui Người Trưởng đầu đời của tôi Nghi Yên
( * ) Mùa Xuân nhớ Hội An Trần Trung Ðạo
( * ) Lãng du Ðức Châu Vũ Ngọc Khuê
( * ) Thương nghĩ tản mạn về người viết Trường ca Lửa Tâm Trí Quang Vui
( * ) Giòng sông trăng Ngô Mạnh Thu Nguyễn Đức Quang
( * ) Tình Lam
( * ) Về thăm quê hương Hồng Loan
( * ) Về Việt Nam Diệu Thu-Nguyễn Thị Tâm
( * ) Trở về Việt Nam Phúc Trung
( * ) Về mái chùa xưa Phúc Trung
( * ) Trở lại Việt Nam Phúc Trung
( * ) Một lần họp mặt Phúc Trung
( * ) Hội Ngộ lần đầu Phúc Trung
( * ) Một Chuyến Đi Đặng Đình Tuân
( * ) Thăm Cây Bồ Đề Năm Xưa và Tiệc Mừng Hội Ngộ Quảng Diệu Ngọc Cao Minh Châu
( * ) Về Tổ Đình Đức Châu Vũ Ngọc Khuê
( * ) Một Chuyến Viễn Du Diệu Khoan
( * ) Việt Nam ngày trở về Phúc Trung
( * ) Đến Cali Phúc Trung
( * ) Bụi Đường Phúc Trung
( * ) Một Chuyến Đi Tâm An
( * ) Nhà Ga Mới Huỳnh Ái Tông
( * ) Những Ngày Nằm Viện Huỳnh Ái Tông
( * ) Đà Lạt Khó Quên Huỳnh Ái Tông
( * ) Vĩnh Biệt Nhà Văn Sơn Nam Huỳnh Ái Tông
( * ) Lục Tìm Dĩ Vãng Huỳnh Ái Tông
( * ) Tình Lam khó phai Huỳnh Ái Tông
(
* ) Tản Mạn Hội Ngộ AHGĐPTVN/HN 2008 Tâm Trí Nguyễn Quang Vui
(
* ) Thăm Lại Lăng Thoại Ngọc Hầu ở Núi Sam Huỳnh Ái Tông
(
* ) Gợi nhớ chuyện xưa Huỳnh Ái Tông
(
* ) Chắc má tao mừng lắm ... Võ Đại Tôn
(
* ) Hồi ký Người về từ cõi chết Phan Thanh Vân
( * ) Tới thăm vườn cò trong Đồng Tháp Mười
 

Truyện ngắn

( * ) Bông Hồng cài áo (Song ngữ) Thích Nhất Hạnh
( * ) Tùng Thích Nhất Hạnh
( * ) Cửa Tùng đôi cánh gài Thích Nhất Hạnh
( * ) Piano Sonota 14 Tuệ Sỹ
( * ) Con thằn lằn chọn nghiệp Hồ Hữu Tường
( * ) Mẹ tôi Sư Bà Thể Quán
( * ) Cỏ non xanh tận chân trời PhD. Cao Huy Thuần
( * ) Nước giếng trong PhD. Cao Huy Thuần
( * ) Lòng trần Nguyễn Thị Thụy Vũ
( * ) Rồng hiện Huỳnh Ái Tông
( * ) Một bước sa chân Tâm Không
( * ) Một kẻ có lòng
Tâm Không
( * ) Một câu chuyển ngữ
Tâm Không
( * ) Một chuyến xuôi nam
Tâm Không
( * ) Một chuyến thi Phật Tâm Không
( * ) Một nhà ngộ đạo
Tâm Không
( * ) Một ngón tay thiền
Tâm Không 
( * ) Ông Phật cô đơn
Tâm Không
( * ) Vô môn quan
Tâm Không
( * ) Cửa không dậy sóng
Tâm Không
( * ) Cô Út đi tu
Tâm Không
( * ) Từ ngày mẹ chết Nam Cao
( * ) Câu chuyện tái sinh của Jenny Tâm Diệu
( * ) Chiếc Chiếu Hoa Cạp Ðiều Doãn Quốc Sỹ
( * ) Tôi Ði Học (Song ngữ) Thanh Tịnh
( * ) Sợi Tơ Nhện Ryunosuke Akutagawa - Đoàn Dự dịch thuật
( * ) Vẽ Cây Vẽ Chim Tiến Sĩ Cao Huy Thuần
( * ) Rừng Mắm Bình Nguyên Lộc
(
* ) Câu Chuyện Con Thằn Lằn Jenet Nguyễn
( * ) Đồng Cảm HAT

Văn học

( * ) Cáo Tật thị chúng Mãn Giác thiền sư
( * ) Ví Lãng Nhân Phùng Tất Ðắc dịch
( * ) Phong Kiều Dạ Bạc Trương Kế
( * ) Ðến Hàn san tìm hiểu về bài thơ Phong kiều dạ bạc của Trương Kế Nguyễn Quảng Tuân
( * ) Hàn San Thập Ðắc Và Hàn San Tự Lý Nhược Tam
( * ) Góp bàn về bài thơ Phong Kiều Dạ Bạc của Trương Kế nhiều người viết
( * ) Một bài Ca dao Thanh Liên
( * ) Chuyện cổ tích
( * ) Văn Học Miền Nam Huỳnh Ái Tông
( * ) Văn Chương hiện thực
( * ) Thế sự Huỳnh Ái Tông
( * ) Vài Câu Ca Dao Về An Giang Huỳnh Ái Tông
(
* ) Truyện ngắn Tô Canh chua

Thơ

( * ) Ráng hồng Phổ Ðồng
( * ) Nhặt ánh trăng Phổ Ðồng

( * ) Vô ngôn Duy Nghiệp Bùi Duy Thuyết
( * ) Con Ðò Trần Quốc Bình
( * ) Nhớ Mẹ Nguyễn Ban Sơ Hồ Văn Phú
( * ) Sen Và Trăng Như Không Võ Văn Phú
( * ) Trăng Thu Còn Đó Như Không Võ Văn Phú
( * ) Mẹ Phúc Thịnh Nguyễn Đức Cường
(
* ) Tiễn Biệt Anh Tâm Huệ Trần Trung Đạo

Tin tức


( * ) Huynh Trưởng Vĩnh Nghiêm Viếng, Đưa tang thân phụ Trưởng Cao Minh Châu
( * ) Hòa Thượng Thích Ðức Niệm viên tịch
( * ) Nhớ về chị Diệu Hưng Nguyễn Thị Cảnh Nguyên Kim
( * ) Thư Khẩn của TT Thích Tuệ Sỹ
( * ) Thủ Tướng Phan Văn Khải tiếp kiến Hoà Thượng Thích Huyền Quang
( * ) Hòa Thượng Huyền Quang rời Hà Nội trở về Quảng Ngãi đã ghé ngang cố đô
( * ) Hòa Thượng Huyền Quang và Quảng Ðộ được giải "Người Giữa Loài Người" ở Thủ đô Praha Tiệp Khắc
( * ) HT. Huyền Quang bàn Phật sự với HT. Thích Quảng Ðộ tại Thanh Minh Thiền Viện Sàigòn
( * ) Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ được tạm ngưng thi hành án quản chế 5 năm, ngày 27-6-2003
( * ) Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ trả lời phỏng vấn của Ỷ Lan thực hiện ngày 3-7-2003
( * ) Cộng sản Hà nội với Phật giáo Việt Nam Vi Anh
( * ) Bài phỏng vấn Luật sư Trần Thanh Hiệp trên đài Á Châu Tự Do.
( * ) Cáo phó Trưởng Cấp Dũng Ngô Mạnh Thu
( * ) Phân Ưu Trưởng Ngô Mạnh Thu
( * ) Tri Ân Và Cảm Tạ Tang Lễ Ngô Mạnh Thu
( * ) Đại Hội Kỳ VIII Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới NGUYỄNNGỌCHẤN CNN
( * ) Lịch Trình Thiền Sư Nhất Hạnh Về Việt Nam tin từ Làng Mai
( * ) Lịch trình chi tiết về Việt Nam của Thiền sư Nhất Hạnh Nguyệt San Liên Hoa
( * ) Mỹ đang đối thoại với đảng Việt cộng không đầu Lý Đại Nguyên
( * ) Thiền sư Nhất hạnh đã về tới Việt Nam 13-1-2005
( * ) Cứu trợ thiên tai Tsunami
( * ) Chúc mừng năm mới Ất Dậu 2005 AHGĐPTVNHN
( * ) Cờ Phật Giáo Lớn Nhất trong Lễ Phật Đản 2629 tại Chùa Vĩnh Nghiêm
( * ) Trại Truyền Thống Tuệ Tạng 11 của GĐPT Miền Vĩnh Nghiêm
( * ) Tin Hội Ngộ Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngọai kỳ V năm 2005
( * ) Thành Phần Ban Tổ Chức Hội ngộ 2005 Ban Tổ Chức
( * ) Thư mời tham dự Hội ngộ 2005 Ban Tổ Chức
( * ) Phiếu tham dự Hội ngộ 2005 Ban Tổ Chức
( * ) Chương trình tổng quát Hội ngộ 2005 Ban Tổ Chức
( * ) Chương trình chính thức Hội ngộ San Jose 2005 Ban Tổ Chức
( * ) Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại dự tang lễ thân phụ Trưởng Lê Văn Mạnh
( * ) Chào Mừng Hội Ngộ AHVN 2005 tại San Jose California
( * ) Hội ngộ AHVN Nam Cali Xuân Bính Tuất 2006
( * ) Hội ngộ AHVN Bắc Cali Xuân Bính Tuất 2006
( * ) Hội ngộ AHVN Miền Đông Hoa Kỳ Xuân Bính Tuất 26-2-2006
(
* ) Thông Báo v/v thực hiện Bộ Văn Học Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại
( * ) Kính Bái Biệt Thầy AHGĐPTVNHN
( * ) Thông Bạch Ngày 07-09-2007 Của HT. Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới
( * ) Thông Bạch của Hòa Thượng Viện Trưởng VHĐ/GHPGVNTN
( * ) Tâm Thư Ngỏ Của HT. Thích Tâm Châu Thượng Thủ GHPGVNTTG
( * ) Phân Ưu cùng gia đình TTĐ Quách Thị Trang
( * ) AHVN Bắc Cali Đảnh Lễ, Vấn An HT. Thích Thanh Cát
( * ) Tin về Hội Ngộ AHGĐPTVNHN năm 2008
( * ) Khẩn báo tin buồn Phúc Trung
( * ) Thông Bạch Đầu Năm của TTPG Khuôn Việt Dallas Texas
(
* ) Cáo Bạch Lễ Tưởng Nguyện vã Thọ Tang Đức Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN
(
* ) Thông Bạch Khẩn của HT Thượng Thủ GHPGVNTTG
(
* ) Thông Báo Của BCH Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại
( * ) Thông Bạch Khẩn của Trung Tâm Phật Giáo Khuôn Việt
(
* ) Chương Trình Lễ Nguyện của TTPGKV
(
* ) Lễ Di Quan và Nhập Tháp Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang
(
* ) Gia Đình Phật Tử Việt Nam Thọ Tang Đức Đệ Tứ Tăng Thống
(
* ) Thượng Tọa Tuệ Sỹ Thọ Tang Đức Tăng Thống
( * ) Tại Tu Viện Nguyên Thiều Sau Tang Lễ Đức Tăng Thống
( * ) Thông Bạch số 33/HDLV/TB/XLTV ngày 15-11-2008 của GHPGVNTN
(
* ) Cáo Phó Đức Châu Vũ Ngọc Khuê Gia Đình Phật Tử và Gia đình
(
* ) Cáo Phó và Phân Ưu Đức Châu Vũ Ngọc Khuê AH/GĐPTVN/HN
( * ) Kính Chúc Năm Mới Kỷ Sửu 2009
Trang Nhà Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại
( * ) Lủa Rừng Tác giả TH
( * ) Lịch Trình Triển Lãm Phật Ngọc Cầu Nguyện Hòa Bình Thế Giới tại Úc, Mỹ, Canada, Âu châu
( * ) Sự biến Tu Viện Bát Nhã tại Lâm Đồng, Việt Nam Chánh Hạnh
(
* ) Lễ Vu Lan tại Thiền Viện Sùng Nghiêm do Chi AHVN Nam Cali tổ chức Ảnh Nga Phạm

Nhạc Phật Giáo

( * ) Phật Giáo Việt Nam Lê Cao Phan
( * ) Lạy Phật con đã trở về Phạm Mạnh Cương
( * ) Tình Lam Võ Tá Hân
( * ) Chân Nguyên
( * ) Tìm về trong mơ
( * ) Niệm Phật Giác An
( * ) Liên khúc Khánh Ðản
( * ) Dòng Sông Trăng Ngô Mạnh Thu
( * ) Kinh Nguyện Tâm Trí Nguyễn Quang Vui
( * ) 50 Năm Đó Đây Nhạc Tâm Trí Quang Vui Trình bày Đoàn Chính
( * ) Tìm Nhau Nhạc Tâm Trí Quang Vui Trình bày Đoàn Chính
( * ) Vĩnh Nghiêm Nhạc Tâm Hòa Ngô Mạnh Thu Trình bày Đoàn Chính
( * ) Nhạc không lời Vĩnh Nghiêm do Đoàn Chính đánh Piano

Tụng kinh

( * ) Sám hối TT. Thích Nhật Quang
( * ) Sám hối 2 TT. Thích Nhật Quang

Tranh ảnh để thờ

( * ) Sống Trong Hào Quang Chư Phật Tâm Lạc Nguyễn văn Thục
( * ) Ðức Phật A Di Ðà
( * ) Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni
( * ) Ðức Quán Thế Âm Bồ Tát
( * ) Linh vị Cửu huyền thất tổ

Linh tinh

( * ) Nhìn lại bước đầu về Bản Tin Ái Hữu GÐPT Vĩnh Nghiêm Phúc Trung
( * ) Dấu hỏi ngã Cao Chánh Cương
( * ) Dùng Publisher làm Trang nhà Phúc Trung
( * ) Gõ và Ðọc chữ Việt trên Vi tính  Phúc Trung
( * ) Cẩm nang Internet cho Việt Nam: Chìa Khóa Vượt Tường Lửa Trà Bồng
( * ) Giọng nói còn vang động lại
( * ) Gõ Và Hoán Chuyển Bản Văn Phúc Trung
( * ) Viết Hán, Nôm trên Vi tính Phúc Trung
( * ) Tuyên Ngôn Độc Lập Đầu Tiên Của Nước Việt Nam Phúc Trung
( * ) Công Đức Sanh Thành Phúc Trung
( * ) Bài đọc về Hồ Biểu Chánh trong VHMN của Huỳnh Ái Tông do Nam Anh đọc
( * ) Những ngày đầu của Tổng Hội Sinh Viên Vạn Hạnh Huỳnh Ái Tông
( * ) Trà Phúc Trung
( * ) Làng tôi Phúc Trung
( * ) Chiêm bái Ngọc Xá Lợi Nguyễn Phú Sơn
( * ) Bóng Ma Trước Cổng Chùa Thích Tuệ Quang
( * ) 100 Câu Hỏi Thi Quốc Tịch Theo www.viettribune.com
( * ) Phật Giáo Việt Nam: Cuối Khúc Quanh Dài ? Trần Kiêm Đoàn
( * ) Phật Giáo Việt Nam: Trước Khúc Quanh Hay Ngã Rẽ ... VNPGVNHN phỏng vấn Trần Kiêm Đoàn
( * ) Hạnh phúc
( * ) Đức Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN chúc Tết và nói về Giáo Chỉ số 9 Đài RFA
( * ) Đại Cương Internet Huỳnh Ái Tông
( * ) Tưởng Niệm Cụ Trần Văn Hương Hứa Hoành
( * ) Sàigòn qua Satellite
( * ) Châu Đốc Trong Trái Tim Tôi Huỳnh Ái Tông
( * ) Nguyễn Đức Cường Và Câu Chuyện Châm Cứu Trang Thanh Trúc
( * ) Phỏng vấn Nguyễn Đức Cường tác giả thơ Cha và, Mẹ là ngôi chùa nhỏ Trang Thanh Trúc
( * ) Mục Lục Nguyệt San PHẬT HỌC xếp theo Tác giả NSPH
(
* ) Mục Lục Nguyệt San PHẬT HỌC xếp theo Tựa bài NSPH
(
* ) Mục Lục Nguyệt San PHẬT HỌC xếp theo Số báo NSPH
(
* ) Phiên Âm Đại Tạng Kinh Nguyên Tánh Trần Tiễn Khanh
(
* ) Ăn Gạo Lứt Muối Mè Phúc Trung
( * ) Về Việt Nam Ăn Gì Tuấn Linh
( * ) Trường Tôi ( 1 ) Tuổi Học Trò: Trường Tiểu Học, Trung Học Cao Thắng Huỳnh Ái Tông
(
* ) Trường Tôi ( 2 ) Cao Đẳng Sư Phạm Kỹ Thuật Huỳnh Ái Tông
( * ) Trường Tôi ( 3 ) Đại Học Vạn Hạnh Huỳnh Ái Tông
(
* ) Trường Tôi ( 4 ) Ngôi Trường Đầu Tiên Tôi Dạy Trường Y Út  Huỳnh Ái Tông
( * ) Trường Tôi ( 4 ) Biệt Phái Dạy Lại Trường Y Út Huỳnh Ái Tông
(
* ) Trường Tôi ( 5 ) Tản Mạn Về Ngôi Trường Cũ Nguyễn Trường Tộ Huỳnh Ái Tông
( * ) Trường Tôi ( 6 ) Trở Lại Trường Cũ Trường Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Huỳnh Ái Tông
( * ) Giới thiệu Viện Đại Học Vạn Hạnh (1964-1975)
(
* ) Một Ngày Tôi Đã Về Hưu Huỳnh Ái Tông
(
* ) Cười Cho Vui Sưu tầm của Đặng Đình Tuân
(
* ) Ghi nhanh Nam Cali Phúc Trung
( * ) Ghi nhanh Bắc Cali Phúc Trung
(
* ) Chùa Bái Đính Ở Ninh Bình, ngôi chùa lớn nhất Việt Nam tổng hợp Tài liệu
(
* ) Chùa Minh Thành ở Pleiku theo tài liêu Thích Minh Thông
(
* ) Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến tài liệu Internet
( * ) Thư của Sư Ông Nhất Hạnh ngày 7-10-2009 gửi các tăng thân Bát Nhã
( * ) Bát Nhã đã trở thành huyền thoại 29-92009 Nguyễn Phước song thân
(
* ) Thư của Sư Ông Nhất Hạnh ngày 13-10-2009 gửi cho Tăng thân Bát Nhã
(
* ) Làm thế nào để tránh bị cảnh sát sử dụng vũ lực quá đáng Chu Tất Tiến


 

Tâm tình Lam

( * ) Tiểu sử chị Diệu Hưng Nguyễn Thị Cảnh Diệu Thu Nguyễn Thị Tâm ghi
( * ) Ðiếu văn đọc trong tang lễ của chị Diệu Hưng Nguyễn Thị Cảnh Ðặng Ðình Dũng
( * ) Vài nét về chị Cảnh Phúc Tuệ Nguyễn Ðình Nam
( * ) Viết về chị Cảnh  Thiện Thanh Ðặng Ðình Khiết
( * ) Nhớ về chị Cảnh Diệu Thảo Cao Bích Phượng
( * ) Nhớ về chị Trưởng Diệu Hảo Trần Mộng Hương
( * ) Chuyện tâm tình chị Cảnh Diệu Thu Nguyễn Thị Tâm
( * ) Tưởng niệm chị Diệu Hưng Nguyễn Thị Cảnh Quang Vui

( * ) Lời tự tình Tâm Trí Nguyễn Quang Vui
( * ) Gia Ðình Phật Tử Vĩnh Nghiêm dự tang lễ Trưởng Nhật Minh Nguyễn Hữu Huỳnh
( * ) Trưởng Diệu Thanh Trần Thị Ngọ Lê Ðình Du & Lê Dương Mỹ về thăm lại GÐPT Vĩnh Nghiêm
( * ) Mừng Thượng Thọ cụ Hà Thị Vân Pháp danh Diệu Ðức thân mẫu Thánh tử đạo Quách Thị Trang
( * ) Đại Bàng Gãy Cánh Nguyên Kim
( * ) Tang Lễ Trưởng Cấp Dũng Ngô Mạnh Thu
( * ) Điếu Văn của GĐPT Miền Vĩnh Nghiêm đọc trong tang lễ HTr. Ngô Mạnh Thu
( * ) Trở Về Dòng Sông Trăng Nguyên Hoàng
( * ) Tưởng nhớ Trưởng Ngô Mạnh Thu Phúc Trung
( * ) Tập Ảnh Tang Lễ Trưởng Tâm Hòa Ngô Mạnh Thu
( * ) Tập Ảnh Tang Lễ Trưởng Tâm Hòa Ngô Mạnh Thu (tiếp theo)
( * ) Cám ơn quý Trưởng đã ủng hộ Tập Kỷ Yếu Gia Đình Phật Tử Miền Vĩnh Nghiêm
( * ) Tính sổ cuối năm Phúc Trung
( * ) Mây Chiều Rồi Cũng Bay Đi Nguyên Thông Nguyễn Đình Thống
( * ) Mai Sau Còn Nhớ Mãi Tình Lam Phúc Ân Nguyễn Huy Nghiễn
( * ) Chào mừng các Huynh Trưởng được GHPGVN Trên Thế Giới tấn phong cấp Dũng
( * ) Chào mừng Trưởng Tâm Lạc Nguyễn Văn Thục được vinh phong cấp Dũng GĐPTVN
( * ) Tình Lam
( * ) Làn Khói Hương... Tâm Trí Nguyễn Quang Vui
( * ) Âm Siêu Dương Thới Minh Thịnh Cao Bá Hưng
( * ) Về anh Tâm Lạc Nguyễn Văn Thục Phúc Trung
( * ) Trưởng Ban Chấp Hành Thiện Thanh thăm Anh Chị Em Bắc Cali dịp hè 2007
( * ) Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại tổ chức Lễ Hội Hoa Hồng 2007 Nguyên Huy
( * ) Lễ Nhập Quan Huynh Trưởng Võ Đình Cường ngày 7-3-2008
( * ) Tang Lễ Huynh Trưởng Cấp Dũng Nguyên Hùng Võ Đình Cường
( * ) Những kỷ niệm với anh Võ Đình Cường Gs Kiêm Đạt
( * ) Anh Võ Đình Cường Trần Kiêm Đoàn
( * ) GĐPT Vĩnh Nghiêm Viếng Tang Trưởng Võ Đình Cường
( * ) Ta Với Ta Tiến sĩ Cao Huy Thuần
( * ) Khóc Đức Châu Vũ Ngọc Khuê Hồng Loan
( * ) Thương Nhớ Vũ Ngọc Khuê Phúc Trung
( * ) Vài Hình Ảnh Tang Lễ Vũ Ngọc Khuê Hình Ảnh Trưởng Tuệ Linh
( * ) Vài Hình Ảnh Tang Lễ Vũ Ngọc Khuê Hình Ảnh Trưởng Tâm Trí Nguyễn Quang Vui
( * ) Đoản Văn Tưởng Nhớ Đức Châu TTrqv
( * ) Lễ Di Quan Và Hỏa Táng Đức Châu Vũ Ngọc Khuê
( * ) Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại dự tang lễ và Họp mặt
( * ) Khóc Bố Minh Hậu Vũ Ngọc Hồng Phúc
( * ) Thư từ quê nhà Phúc Thiện TĐH
(
* ) Tin Buồn
(
* ) Tiểu sử Trưởng Tâm Huệ Cao Chánh Hựu
( * ) Chương Trình Tang Lễ Trưởng Tâm Huệ Cao Chánh Hựu
(
* ) Tiễn Biệt Anh Tâm Huệ Trần Trung Đạo
( * ) Tưởng niệm Trưởng Tâm Huệ Cao Chánh Hựu Phúc Trung
( * ) Chia Buồn Cùng Tang Quyến Cao Chánh Hựu AHGĐPTVNHN
( * ) Mother's Day 2009
(
* ) Đi bằng 2 chân Trần Đình Hùng
( * ) Kể chuyện Lòng Vòng Phúc Trung

Gia Chánh

( * ) Nấu Ăn Ngon Hồng Loan
(
* ) Chanh ngâm mật ong

Sức Khỏe - Y tế

( * ) Cúm H1N1 Là Cúm Gì ? Bs Nguyễn Ý Đức MD
( * ) Bí Quyết Sống Lâu Sống Khỏe Gs. Tề Quốc Lực - Phan Văn Các dịch
(
* ) Heart Attack
(
* ) Thình Lình Bị Heart Attack Làm Sao Tự Cứu Mạng Mình?
(
* ) Bệnh Lãng Quên Trần Mạnh Ngô MD
(
* ) Mười Phương Pháp Kiện Thân Và Trường Thọ Trần Anh Kiệt dịch
(
* ) Tai Biến Mạch Máu Não Bs Nguyễn Văn Đích
(
* ) Nhận Biết Tai Biến Mạch Máu Não (Stroke)
(
* ) Hãy Tìm Hiểu Lá Gan Của Chính Mình Bs Phạm Thị Thu Thủy Medic
( * ) Bệnh Tiểu Đường Là Gì ?
( * ) Mười Điều Thường Trực Dưỡng Snh Đến Già

( * ) Tắm đúng cách để trị bệnh
( * ) Măng Tây và bệnh Ung thư
( * ) Đây là Cảm hay Cúm H1N1?
(
* ) Phòng Trị Cúm H1N1


Tài liệu

( * ) Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (Hiến chương đầu tiên năm 1964)
( * ) Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo năm 1963
( * ) Ngọn lửa Thích Quảng Ðức HT. Thích Trí Quang
( * ) Từ rạch Cát đến Tòa Ðại Sứ Mỹ HT. Thích Trí Quang
( * ) Cuộc vận động tranh đấu của Phật Giáo Việt Nam năm 1963 HT. Thích Ðức Nhuận
( * ) Hồi ký đặc biệt về việc tự thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Ðức. HT. Thích Ðức Nghiệp
( * ) Pháp Sự Khoa Nghi (Nghi thức tụng tang lễ, tuần thất, cầu siêu ...) Thích Giải Hòa
( * ) Công trình kiến tạo Tổ đình Vĩnh Nghiêm Chính Tiến Nguyễn Ðức Long
( * ) Tường Trình của TT Thích Tuệ Sỹ về chuyến đi chữa bệnh ở Hà Nội của HT Huyền Quang
( * ) Danh sách Lưỡng Viện GHPGVNTN
( * ) Danh sách Hội Ðồng Viện Hóa Ðạo GHPBVNTN
( * ) Sự Biến Lương Sơn TT. Thích Tuệ Sỹ Ðệ Nhất Phó Viện Trưởng VHÐ GHPGVNTN
( * ) Ghi âm Ðại Hội Bất Thường GHPGVNTN tại Tu viện Nguyên Thiều ngày 1-10-2003
( * ) Thỉnh nguyện thư của VHÐ gửi HT. Chánh Thư Ký VTT ngưng tuyệt thực
( * ) Giáo chỉ của Ðức Tăng Thống yêu cầu ngưng tuyệt thực
( * ) Thông bạch tạm ngưng tuyệt thực của HT Thích Thiện Hạnh
( * ) Kháng thư của TT. Thích Viên Ðịnh Ðệ Nhị Phó Viện Trưởng VHÐ
( * )Thông báo ngày 30 tháng 4 năm 2003 của Phòng Thông Tin Báo Chí Paris
( * ) Ðơn từ chức của HT Thích Ðôn Hậu gửi Chủ Tịch Quốc Hội và Chủ Tịch Mặt Trận
( * ) Thư gửi cho HT Trí Thủ không nhận chức Phó Pháp Chủ kiêm Giám Luật.
( * ) Thư gửi cho HT Ðức Nhuận không nhận chức Phó Pháp Chủ kiêm Giám Luật.
( * ) Phát biểu của HT Thích Thiện Minh v/v Ban Vận Ðộng Thống Nhất Phật Giáo
( * ) Phát biểu của TT. Quảng Ðộ trong phiên họp GHPGVNTN với BVÐTNPGTQ
( * ) Di chúc của Hòa Thượng Thích Ðôn Hậu
( * ) Thư của ÐÐ. Thích Không tánh gửi Thủ Tướng, Tổng Bí Thư Ðảng Cộng Sản, Chủ Tịch Quốc Hội
( * ) Thư của Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ gửi Ông Ðỗ Mười Tổng Bí Thư Ðảng Cộng Sản Việt Nam 19-08-94
( * ) Thư của HT. Quảng Ðộ Viện Trưởng VHÐ gửi Thủ Tướng Phan Văn Khải ngày 22-9-2003
( * ) Kháng Thư của Thượng Tọa Thích Thanh Huyền Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên.
( * ) Bản tường trình của Thượng Tọa Thích Phước An bị chánh quyền Cộng sản buộc từ chức TVT
( * ) Thông báo ngày 13-10-2003 của Văn Phòng II VHÐ
( * ) Kháng thư ngày 30-10-2003 của TT Phó Viện Trưởng VHÐ/GHPGVNTN Thích Viên Ðịnh
( * ) Nghị quyết 427 của Hạ Nghị Viện Hoa Kỳ
( * ) Nghị quyết của Quốc Hội Châu Âu.
( * ) Bạch thư của Viện Hóa Ðạo
( * ) Hòa Thượng Thích Chơn Thiện trả lời phỏng vấn về hiện tình Phật giáo trên VietnamNet
( * ) Cơn Sốt Phật Giáo Phạm Trần
( * ) HT. Thích Mật Thể phê bình chủ nghĩa xã hội trong Thế Giới Quan Phật Giáo. NXB Vạn Hạnh 1967
( * ) Giáo Hội Phật Giáo Trần Khải
( * ) Quả báo-Ðịa ngục. Ai sẽ vào địa ngục ? Việt Khanh
( * ) Tâm Thư của Tăng sinh Thừa Thiên - Huế
( * ) Biên Bản của Ban Vận Ðộng Thống Nhất Phật Giáo Toàn Quốc năm 1981
( * ) Bản tường thuật của HT. Huyền Quang làm việc với cán bộ Bộ Nội Vụ ngày 4 & 5-8-1992
( * ) Tiểu sử Ni sư Thích Nữ Trí Hải.
( * ) Vấn đề Dân tộc và đạo Phật Hòa thượng Thích Ðức Nhuận
( * ) Thống Nhất Phật Giáo Ðỗ Trung Hiếu
( * ) Nhận định về bài trả lời phỏng vấn của HT Trí Tịnh đăng trên báo Giác Ngộ 197
( * ) Lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam hiện nay là ai ? Ðoàn Tăng sinh Vĩnh Gia
( * ) Tâm thư Ðoàn Tăng sinh Vĩnh Gia gửi Hòa Thượng Thích Trí Quảng Ðoàn Tăng Sinh Vĩnh Gia
( * ) Tâm sự giữa đất và trời Huynh Trưởng GÐPT Lê Công Cầu
( * ) Nghĩ về Phật Giáo Việt Nam Vĩnh Hảo
( * ) Lời kêu gọi cho Dân chủ Việt Nam GHPGVNTN
( * ) Thư Phản Ðối ngày 02-04-2004 của HT. Thích Thiện Hạnh Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống GHPGVNTN
( * ) Kiến Nghị ngày 19-04-2004 của Lưỡng Viện GHPGVNTN
( * ) Ngày 21-11-2004 Phái Đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đến thăm HT. Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền Viện và cùng ngày ông bà Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đến vấn an Đức Tăng Thống đang nằm chữa bệnh tại Bệnh Viện Quy Nhơn.
( * ) Ngày 22-11-2004 Phái Đoàn Chư Tăng Viện Hóa Đạo khởi hành tại Sàigòn ra Quy Nhơn thăm Đức Tăng Thống bị Công an ngăn cản tại Trường Mỹ Thuật Gia Định, tại Thanh Minh Thiền Viện và tại Trãng Bôm, cuối cùng Phái đoàn phải theo Công an trở về lại Sàigòn. Hội Đồng Lưỡng Viện gửi lên Đức Tăng Thống thư trình về sự kiện này.
( * ) Thượng Tọa Thích Viên Định Phó Viện Trưởng VHĐ/GHPGVNTN, Trụ trì chùa Thập Tháp Bình Định viết thư trả lời thư của Thiền sư Thích Nhất Hạnh ngày 19-1-2005
( * ) Ngày 23-01-2005 Phái đoàn Làng Mai đến Thanh Minh Thiền Viện xin cuộc hẹn để Thiền Sư Thích Nhất Hạnh đến viếng thăm, Hòa Thượng trả lời là không được phép tiếp.
( * ) Ngày 24-01-2005 Cuộc viếng thăm của Thiền sư Nhất Hạnh tại Tu viện Quảng Hương Già Lam
( * ) Bài của Trần Khải viết về chuyến về tham Việt Nam của Thiền sư Thích Nhất Hạnh
( * ) Giao Điểm phỏng vấn ĐĐ. Thích Nhật Từ về chuyến đi của Thiền sư Nhất Hạnh tại Sàigòn
( * ) Thư Chúc Tết Ất Dậu và kêu gọi Dân chủ Da nguyên của Hòa Thượng Thích Quảng Độ Viện Trưởng VHĐ
( * ) Nhận định của Thượng Tọa Thích Viên Định Phó Viện Trưởng và những người khác
( * ) Sĩ phu Hà Thành hưởng ứng lời kêu gọi của HT. Viện Trưởng VHĐ.
( * ) Thực trạng tình hình PG nước ta và những giải pháp ổn định Nguyễn Đức Khiêm
( * ) Xem xét về mặt hoạt động của tổ chức GĐPT từ góc độ công tác an ninh Lê Đình Luyện
( * ) Đề nghị 6 điểm của Thiền sư Nhất Hạnh qua cuộc thăm viếng Thủ tướng Phan Văn Khải ngày 25-3-2005
( * ) Đề nghị 7 điểm của Thiền sư Nhất Hạnh qua cuộc thăm viếng Thủ Tướng Phan Văn Khải ngày 25-3-2005
( * ) Ván bài lật ngữa Chánh Hạnh
( * ) Về Tổng Hội Phật Gia Việt Nam Phúc Trung
( * ) Trở về Thích Viên Định
( * ) Tôi Là Phật Tử ... Dương Thu Hương
( * ) Kỷ niệm 30 năm GHPGVNTN vận động cho tự do tôn giáo nhân quyền và dân quyền Việt Nam.
( * ) Đạo từ của HT. Tăng Thống nhân lễ kỷ niệm 30 năm.
( * ) Huấn từ của HT. Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN nhân kỷ niệm 30 năm.
( * ) Thông điệp của Tổng Thống George W. Bush gửi cho lễ kỷ niệm 30 năm.
( * ) Thư của Dân biểu Christopher Smith gửi nhân lễ kỷ niệm 30 năm.
( * ) Phát biểu của Dân biểu Liên Hiệp Quốc Hội Châu Âu Ryszard Cramecki tại lễ kỷ niệm 30 năm.
( * ) Giáo chỉ 02/GC/VTT ngày 29-11-2005 của Tăng Thống GHPGVNTN.

( * ) Chuyến bái tuế HT. Tăng Thống của lưỡng viện GHPGVNTN đầu năm Bính Tuất 2006
( * ) Kháng thư của HT. Thích Thiện Hạnh Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống GHPGVNTN
( * ) Kháng thư của HT. Thích Hộ Giác Chủ Tịch HĐĐH/GHPGVNHN Tại HK
( * ) Kháng Thư của TT. Thích Thanh Quang Chánh Đại Diện GHPGVNTN Quảng Nam - Đà Nẳng
( * ) Kháng Thư ca TT. Thích Tâm Trí Chánh Đại Diện GHPGVNTN Tỉnh Khánh Hòa
( * ) Ghi lại những ngày cuối cùng của HT Thích Đức Nhuận Thích Thiện Hiền
( * ) Giáo Chỉ 09/VTT/GC/TT ngày 08-09-2007 của Tăng Thống GHPGVNTN
( * ) Ngày 5-7-2008, đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang viên tịch tại Tu viện Nguyên Thiều, Bình Định
( * ) Ngày 15-11-2008, Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN họp, đưa ra Quyết nghị 9 điểm
liên quan đến Giáo Hội và đất nước
(
* ) Đế Quốc Phương Bắc Thôn Tính Biển Đông Luật sư Nguyễn Hữu Thống
( * ) Sự biến Tu Viện Bát Nhã tại Lâm Đồng, Việt Nam Chánh Hạnh
( * ) Biên Niên Sử Phật Giáo Việt Nam sau 1975 Chính Hạnh ghi

Trở về Trang chính

Designed by Phúc Trung & Minh Ðạt
10-3-2003